Rejestracja na lekcje muzealne na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022

edukacja

Informujemy, że rejestracja na drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 r. na lekcje stacjonarne oraz online rozpocznie się 10 stycznia 2022 r. o godz. 10.00. Dysponujemy nadal wolnymi terminami na lekcje online w styczniu – zapraszamy do zapisów drogą telefoniczną.

Nowe lekcje są prowadzone w stosownym reżymie sanitarnym. Przejście przez ekspozycję odbywa się w grupach do 15 osób. Dlatego przy klasach I-VI SP wymagana jest obecność jednego opiekuna na 15 uczniów. Lekcje dla klas powyżej tej liczby zaczynamy wspólnym wstępem, a przy pokazywaniu ekspozycji dzielimy je na dwie grupy. Zajęcia prowadzimy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 10.15 i 12.15 dla klas I-VI SP oraz w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15 dla klas starszych SP i szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji tutaj >

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej Muzeum. 

Czas trwania: lekcje dla klas I-IV trwają około 1 godziny, dla klas starszych – około 1,5 godziny zegarowej.

Koszt lekcji: 150 zł (dla grup do 15 osób) i 300 zł (dla grup powyżej 15 osób). 

Limit uczestników: do 30 osób (przyjmujemy jedną klasę na jedną lekcję)

Zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty lekcji online. Metodą wiodącą jest wykład lub pogadanka wraz z pokazem za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Podczas zajęć wykorzystywane są różne narzędzia i materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film z pokazaniem fragmentów ekspozycji naszego Muzeum, eksponaty i rekwizyty muzealne, karty pracy i inne. Więcej informacji tutaj >

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej Muzeum.  

  • Czas trwania: ok. 40 minut 
  • Koszt: 150 zł 
  • Limit uczestników: do 30 osób (przyjmujemy jedną klasę na jedną lekcję)

 

Rejestracja

Uwaga! Prosimy o wpisywanie klas pojedynczo na jedną lekcję. Jednocześnie prosimy o wpisywanie w jednym zgłoszeniu z odpowiednią adnotacją grup wycieczkowych obejmujących więcej niż jedną klasę na lekcje stacjonarne mające odbyć się w tym samym czasie (opcja dostępna w ograniczonym zakresie, jedynie od kl. V wzwyż, maksymalnie 50 os. w tym samym przedziale wiekowym) oraz klas planujących wziąć udział w lekcji stacjonarnej w tym samym dniu (w różnych godzinach).

Informujemy, iż zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem terminu lekcji muzealnej. Grupy umieszczamy w grafiku zajęć zgodnie z kolejnością oraz - w miarę możliwości - określonymi przez Państwa preferencjami. W sytuacji przydzielenia terminu z pewnością skontaktujemy się z Państwem z odpowiednim wyprzedzeniem. Serdecznie dziękujemy za cierpliwość!

Grupy, które nie otrzymają terminu w pierwszej kolejności zostaną umieszczone na liście rezerwowej – stosowna informacja zostanie przekazana Państwu po wypełnieniu miejsc w grafiku.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami tel. 22 539 79 39 lub -70.

UWAGA! Na jednym formularzu można zarezerwować tylko jedną lekcję dla jednej klasy.
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiającego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum.
Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Aby informować o realizowanych przez Muzeum działaniach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingowym, który to cel także wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

 

Zobacz także

Nasz newsletter