Rejestracja

Ebru czyli malowanie na wodzie_1

Miejsce
Pokój na lato
Data
25-05-2023 16:30

REGULAMIN WARSZTATÓW  Z TECHNIKI EBRU CZYLI MALOWANIA NA WODZIE

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze warsztatu z techniki
  EBRU CZYLI MALOWANIA NA WODZIE oraz zasady zachowania jego uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest nauka techniki ebru polegającej na malowaniu na wodzie i przeniesieniu pracy na papier .
 3. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, NIP 527-243-60-56, REGON 015760222.

 

 • 2. Uczestnicy warsztatów
 1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dokonać rejestracji swego udziału na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego rejestracja.1944.pl – poprzez wypełnienie formularza, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy.
 3. Zarejestrowani Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość.
 4. Z udziału w warsztatach wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu warsztatów.

 

 • 3. Miejsce i termin warsztatów
 1. Warsztaty odbędą się w Pokoju na lato - pawilonie kulturalno-rekreacyjnym należącym do Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdującym się Warszawie, na skarpie na rogu ul. Grzybowskiej i ul. Towarowej.
 2. Czas trwania zajęć około 1,5 godziny.
 3. Na zajęcia obowiązuje rejestracja.
 4. Warsztaty dla dwóch grup odbędą się w dniu 25.05.2023 r. w godzinach 16.30.-18.00. oraz 18.30.- 20.00.

 

 • 4. Zasady udziału w warsztatach
 1. Warsztaty mają zasięg ogólnowarszawski.
 2. W warsztatach weźmie udział maks. 10 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.
 4. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.
 6. Zabrania się udziału w warsztatach osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas warsztatów.
 7. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwu Uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w warsztatach.
 8. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację warsztatów.
 9. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na odpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych pawilonu Pokój na lato i Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 • 5. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe uczestnika warsztatów będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez
  e-mail: iod@1944.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 4. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w warsztatach.
 6. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 2 tygodni, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia
  lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego
  z obowiązujących przepisów.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów
  w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie Uczestnika do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Koordynatorami warsztatów odpowiedzialnymi za odebranie wszystkich zgłoszeń są: Agata Balcerzak oraz Izabela Głuchańska. Kontakt: abalcerzak@1944.pl oraz igluchanska@1944.pl.

 

Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z akceptacja Regulaminu.Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 21-05-2023 12:16