Rejestracja

Festiwal Teatralny Wolność // webinar z choreografem Leszkiem Bzdylem

Miejsce
online
Data
20-12-2022 18:00

REGULAMIN WYDARZENIA
Webinary teatralne

 • 1.
 1. Regulamin określa zasady udziału w webinarach teatralnych, które odbędą się w dniach: 6, 8, 13, 15 i 20 grudnia 2022 r. od godz. 18.00 do g. 19.00.
 2. Każdy z pięciu webinarów (zwany dalej „wydarzeniem”) jest realizowany według tych samych zasad, opisanych poniżej.
 3. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie
  (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy
  pod nr 10/2004 (zwane dalej „organizatorem”).

 

 • 2.
 1. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby od 13. roku życia, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. W wydarzeniu może wziąć udział wyłącznie osoba, która dokonała uprzedniej rejestracji na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego: rejestracja.1944.pl - poprzez wypełnienie formularza, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy. Do każdego z pięciu webinarów obowiązuje osobna rejestracja.
 3. Aby wziąć udział w webinarze niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Webinar odbędzie się za pośrednictwem programu Microsoft Teams, z którego uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową.

 

 • 3.
 1. Uczestnikowi wydarzenia zabrania się:
 2. wypowiadania się na tematy niezwiązane w tematem webinaru;
 3. używania niecenzuralnych słów;
 4. przeszkadzania w prowadzeniu wydarzenia.
 5. Zachowania określone powyżej mogą skutkować zablokowaniem uczestnika przez moderatora webinaru.

 

 • 4.
 1. Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby przebieg wydarzenia był utrwalany przy pomocy technik audiowizualnych oraz transmitowany w środkach masowego przekazu (telewizja, Internet), w wyniku czego może nastąpić utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika jako elementu większej całości, tj. publiczności biorącej udział w wydarzeniu, a także indywidualnie - w razie udzielania przez uczestnika wypowiedzi w trakcie wydarzenia.
 2. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przy pomocy technik audiowizualnych (fotografowanie i filmowanie) i nadawczych (transmisja telewizyjna i w Internecie) na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
 • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych
  lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób,
  aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
  w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 1. Zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 • 5.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego,
  Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw.
 4. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz adresu e-mail i numeru kontaktowego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu.
 6. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 9. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących go i przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 11. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 6.
 1. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 4. Regulamin udostępnia się poprzez stronę internetową 1944.pl.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 31-01-2023 16:00