Rejestracja

[FESTIWAL WARSZAWSKI „NIEWINNI CZARODZIEJE”] PANI OD OBIADÓW I NIE TYLKO. LUCYNA ĆWIERCZAKIEWICZOWA OD KUCHNI (II tura rejestracji)

Miejsce
Hala Koszyki, Comfort Food Studio, ul. Koszykowa 63
Data
17-11-2021 18:00

REGULAMIN WYDARZENIA
Spotkanie połączone z dyskusją
"Pani od obiadów  i nie tylko. Lucyna Ćwierczakiewiczowa od kuchni"
w ramach
XVI FESTIWALU WARSZAWSKIEGO NIEWINNI CZARODZIEJE
organizowanego w dniu 17.11.2021 r.

 • 1.
 1. Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu, organizowanym w Comfort Food Studio, ul. Koszykowa 63 w Warszawie, w dniu 17.11.2021 r. od godz. 18:00.
 2. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie
  (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy pod
  nr 10/2004 (zwane dalej „organizatorem”).
 3. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby niezależnie od wieku.
 4. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 13. roku życia, może uczestniczyć w koncercie wyłącznie
  pod opieką osoby pełnoletniej.

 

 • 2.
 1. W wydarzeniu może wziąć udział wyłącznie osoba, która dokonała uprzedniej rejestracji na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego: rejestracja.1944.pl. Wydarzenie planowane jest na 50 osób.

 

 • 3.
 1. W wydarzeniu może wziąć udział osoba:
 • u której w okresie ostatnich 10 dni nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ani występowania choroby COVID-19;
 • u której w okresie ostatnich 10 dni nie występowały objawy choroby COVID-19;
 • która nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodów związanych
  z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 1. Zapisując na wydarzenia uczestnika małoletniego - jego rodzic lub opiekun, potwierdza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą w okresie ostatnich 10 dni nie zdiagnozowano u uczestnika zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ani występowania choroby COVID-19, że w okresie ostatnich 10 dni nie występowały u uczestnika objawy choroby COVID-19 oraz że uczestnik nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 2. Jeżeli w okresie od dnia rejestracji do dnia wydarzenia (włącznie) u uczestnika zostanie zdiagnozowane zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub występowanie choroby COVID-19, lub wystąpią u niego objawy choroby COVID-19 lub zostanie objęty obowiązkową kwarantanną lub izolacją z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, uczestnik wydarzenia, a w przypadku uczestnika małoletniego - jego rodzic lub opiekun, zobowiązany jest zaniechać udziału w wydarzeniu.

 

 • 4.
 1. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy udostępnionych przez organizatora płynów do dezynfekcji rąk.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.
 4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek zająć udostępnione miejsce siedzące.
 5. Podczas przemieszczenia się uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 • 5.

Uczestnikowi wydarzenia zabrania się:

 • wnoszenia na teren wydarzenia niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów alkoholowych lub środków odurzających;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia do tego nieprzeznaczone, w szczególności urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, konsoletę do nagłośnienia ;
 • przebywania na terenie nieprzeznaczonym dla uczestników wydarzenia,;
 • dewastacji lub rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
 • zaśmiecania miejsca wydarzenia.

 

 • 6.
 1. Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby przebieg wydarzenia był utrwalany przy pomocy technik audiowizualnych oraz transmitowany w środkach masowego przekazu (telewizja, Internet), w wyniku czego może nastąpić utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika jako elementu większej całości, tj. publiczności biorącej udział w koncercie, a także indywidualnie - w razie udzielania przez uczestnika wypowiedzi na potrzeby relacji z wydarzenia.
 2. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przy pomocy technik audiowizualnych (fotografowanie i filmowanie) i nadawczych (transmisja telewizyjna i w Internecie) na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
 • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 1. Zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 • 7.
 1. Zapisując się na wydarzenie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że organizator będzie przetwarzał dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

 

 • 8.
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego,
  Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw.
 4. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz adresu e-mail i numeru kontaktowego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu.
 6. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, a w zakresie numeru kontaktowego także organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub pracownika administratora jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 9. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących go i przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 11. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 9.
 1. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest okazać na wezwanie służby porządkowej, przedstawicieli organizatora lub upoważnionych organów dokument potwierdzający jego tożsamość.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia, zmiany liczby uczestników lub zmiany zasad bezpieczeństwa w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 6. Regulamin udostępnia się poprzez stronę internetową 1944.pl.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 17-11-2021 18:00