Rejestracja

[FESTIWAL WARSZAWSKI „NIEWINNI CZARODZIEJE”] FIRMA JEST KOBIETĄ. Spotkanie (II tura rejestracji)

Miejsce
Warsaw Spire (38 piętro), pl. Europejski 1
Data
25-11-2021 18:00

REGULAMIN WARSZTATÓW "FIRMA JEST KOBIETĄ"

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze warsztatów pt. ”Firma jest kobietą”, zwanego dalej „wydarzeniem” oraz zasady zachowania jego uczestników.
 2. Organizatorem spotkania jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, posiadające NIP 527-243-60-56 i REGON 015760222.

 

 • 2. Uczestnicy wydarzenia
 1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dokonać wcześniejszej rejestracji internetowej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu.
 3. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.

 

 • 3. Miejsce i termin wydarzenia
 1. Wydarzenie odbędzie się 25.11.2021 w godzinach 30 – 21.00 w Warsaw Spire – 38 piętro, pl. Europejski 1 w Warszawie.
 2. Czas trwania wydarzenia około 1,5 godziny.

 

 • 4. Zasady udziału w wydarzeniu
 1. Wydarzenie ma zasięg ogólnowarszawski.
 2. W wydarzeniu weźmie udział maks. 20 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Przed wzięciem udziału w wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia COVID-owego, w którym potwierdzi, że:
 • w okresie ostatnich 10 dni nie zdiagnozowano u niego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ani występowania choroby COVID-19;
 • w okresie ostatnich 10 dni nie występowały u niego objawy choroby COVID-19;
 • nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 1. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom spotkania.
 2. Uczestnikom wydarzenia zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.
 4. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas spotkania.
 5. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w spotkaniu.
 6. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.
 1. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy udostępnionych przez organizatora płynów do dezynfekcji rąk.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.
 4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek zająć udostępnione miejsce siedzące.
 5. Podczas przemieszczenia się uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.

 

 • 5. Rozpowszechnianie wizerunku
 1. Organizator zastrzega, że w przypadku gdyby przebieg wydarzenia był utrwalany przy pomocy technik audiowizualnych oraz transmitowany w środkach masowego przekazu (telewizja, Internet), wówczas może nastąpić utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika jako elementu większej całości, tj. publiczności biorącej udział w wydarzeniu, a także indywidualnie - w razie udzielania przez Uczestnika wypowiedzi.
 2. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przy pomocy technik audiowizualnych (fotografowanie i filmowanie) i nadawczych (transmisja telewizyjna i w Internecie) dla celów promocji Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wydarzenia na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
 • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 1. Zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

 • 6 Klauzula informacyjna
 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego,
  ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw.
 3. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz adresu e-mail i numeru kontaktowego będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu.
 5. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, a w zakresie numeru kontaktowego także organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub pracownika administratora jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 8. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących go i przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Uczestnikowi spotkania przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia czasu trwania wydarzenia w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie uczestnika do udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Koordynatorami wydarzenia odpowiedzialnymi za odebranie wszystkich zgłoszeń są: Agnieszka Siek i Małgorzata Koziara. Kontakt asiek@1944.pl i mkoziara@1944.pl 


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 25-11-2021 18:00