Rejestracja

[Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje] Warsztaty pisania kryminałów

Miejsce
on-line
Data
16-11-2020 18:00

Regulamin warsztatów pisania opowieści kryminalnych

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w warsztatach pisania opowieści kryminalnej, zwanych dalej „warsztatami”.
 2. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, zwane dalej „organizatorem”.
 3. Warsztaty odbędą się między 16 a 29 listopada 2020 r. i zostaną przeprowadzone online.
 4. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 5. Warsztaty są przeznaczone dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 • 2. Zasady uczestnictwa w warsztatach

 

 1. Aby wziąć udział w warsztatach należy przesłać zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i adres mailowy uczestnika oraz streszczenie pomysłu na opowiadanie kryminalne obejmujące max. 1 stronę A4, zwane dalej „zgłoszeniem”.
 2. Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 9 listopada 2020 r. na adres warsztaty@1944.pl.
 3. Uczestnik może przesłać zgłoszenie i wziąć udział w warsztatach wyłącznie osobiście.
 4. Zgłoszenia uczestników zostaną oceniono przez pana Marcela Woźniaka, pisarza prowadzącego warsztaty.
 5. Do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych zgłoszeń.
 6. Maksymalna liczba osób uczestniczących w warsztatach to 12 osób.
 7. Nazwiska osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 15 listopada 2020 r.
 8. W warsztatach nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów.

 

 • 3. Konkurs na najlepsze opowiadanie

 

 1. Warsztaty polegać będą na pracy nad własnymi tekstami w oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz uwagi eksperta prowadzącego zajęcia oraz stworzeniu przez uczestnika opowiadania o tematyce kryminalnej.
 2. Opowiadania stworzone w ramach warsztatów wezmą udział w konkursie na najlepsze opowiadanie.
 3. Nagrodzone zostanie jedno opowiadanie; nagrodą będzie opublikowanie nagrania artystycznego czytania opowiadania przez aktora podczas festiwalu „Niewinni czarodzieje”.
 4. Najlepsze opowiadanie wyłoni komisja w składzie: Marcel Woźniak – pisarz prowadzący warsztaty oraz Marta Kuźmiak i Dorota Witt, pracowniczki Działu Projektów Międzynarodowych Instytutu Stefana Starzyńskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

 

 • 4. Prawa autorskie

 

 1. Przesyłając opowiadanie uczestnik oświadcza, że opowiadanie stanowi przejaw jej własnej twórczości oraz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych lub osobistych lub dóbr osobistych osób trzecich. W razie naruszenia przez opowiadanie praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych lub osobistych lub dóbr osobistych osób, uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw.
 2. Z chwilą przesłania przez uczestnika opowiadania, które powstanie w ramach warsztatów, uczestnik udziela na rzecz organizatora nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z opowiadania (w całości lub we fragmentach) wraz z prawem do udzielania dalszej licencji, przez czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 • zwielokrotnienie dowolna techniką, w tym techniką drukarską, audialną, audiowizualną, cyfrowa:
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  1. Uczestnik zezwala organizatorowi na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do opowiadania oraz na korzystanie z opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2.
  2. Uczestnik zobowiązują się nie wypowiadać udzielonej licencji, chyba że organizator naruszy jej warunki.

 

 • 5. Obowiązek informacyjny

 

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników warsztatów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej „administrator”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw (także wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • udziału w warsztatach i w konkursie, w tym w celu rejestracji uczestników, przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzcy, organizacji i promocji artystycznego czytania, a także w celu reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie uczestnika przed jej zawarciem;
  • rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia korespondencji oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na kontaktowaniu się z uczestnikami                    w kontekście przekazania niezbędnych informacji dotyczących warsztatów oraz na obronie przed roszczeniami;
  • rozliczalność, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na uzasadniony interes administratora polegający na możliwości wykazania wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora, członkowie komisji konkursowej.
 6. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz adres mailowy będą przechowywane nie dłużej niż do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do dnia cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń czy obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 7. Dane osobowe uczestników obejmujące imię i nazwisko oraz adres mailowy, którzy udzielili licencji na korzystanie z opowiadania będą przechowywane bezterminowo.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody odbywa się poprzez złożenia stosowanego oświadczenia na adres mailowy: iod@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w warsztatach.
 13. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

 • 6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia warsztatów mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również opis przyczyny reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: mkuzmiak@1944.pl.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie regulaminu.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 • 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać w Instytucie Stefana Starzyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Tel. 022 539 79 45, adres e-mail: warsztaty@1944.pl
 2. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej 1944.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub zmiany liczby uczestników w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie zmian na stronie 1944.pl, a także do przerwania warsztatów w uzasadnionych przypadkach.

 

Rejestrując się na to wydarzenie, akceptuję powyższy regulamin.Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 22-11-2020 15:00