Rejestracja

Gra „Labirynt ʼ44” g.13:00

Miejsce
zagadka do rozwiązania
Data
06-08-2022 13:00

REGULAMIN GRY „LABIRYNT ʼ44”

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin projektu „Labirynt 44”, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady udziału w miejskiej grze plenerowej pt. „Labirynt 44” w dniu 6 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-20.00, zwanej dalej „grą”.
 2. Organizatorem gry jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą pod adresem: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, zwane dalej „organizatorem”.
 3. Udział w grze jest bezpłatny.
 4. W grze mogą wziąć osoby poniżej 18 roku życia, jednak osoba małoletnia do lat 18 może uczestniczyć w grze wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Liczba uczestników obejmuje nie więcej niż 250 osób; o udziale w grze decyduje kolejność rejestracji.
 6. Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować się przez stronę 1944.pl/rejestracja, podając identyfikujące uczestnika dane osobowe oraz wybierając godzinę rozpoczęcia gry.
 7. Rejestracja w grze oznacza zapoznanie się przez uczestnika z regulaminem i jego akceptację.
 8. Poprzez akceptację regulaminu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

 • 2. Gra miejska

 1. Opis gry został umieszczony na stronie https://labirynt44.1944.pl/   
 2. Uczestnicy biorący udział w grze mogą startować indywidualnie lub w zorganizowanych grupach do 5 osób. W przypadku przejazdu w grupie, uczestnicy zobowiązani są wyłonić reprezentanta grupy upoważnionego do odbioru nagrody w jej imieniu, w razie wygranej zespołu.
 3. Każdy z uczestników gry powinien posiadać długopis, pozostałe materiały niezbędne do uczestnictwa w grze zapewnia organizator.
 4. Zabrania się posiadania przez uczestnika podczas udziału w grze niebezpiecznych przedmiotów.
 5. Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. Uczestnik ma obowiązek wystartować w grze o godzinie wyznaczonej przez organizatora. Nie stawienie się na starcie gry o godzinie wyznaczonej przez organizatora dyskwalifikuje uczestnika z udziału w grze.
 7. Uczestnik ma określony czas na rozwiązanie zagadek – 60 min. od rozpoczęcia gry. Nie stawienie się na mecie gry o godzinie wyznaczonej przez organizatora dyskwalifikuje uczestnika z udziału w grze.
 8. Uczestnicy gry składają na mecie uzupełnione karty do gry.

 

 • 3. Nagrody

 1. W ramach finału gry zostaną przyznane nagrody uczestnikom gry, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów; nagrodzeni zostaną uczestnicy zajmujący kolejne miejsca aż do wyczerpania puli nagród.
 2. Ogłoszenie wyników gry oraz rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Szczegóły dotyczące ogłoszenia wyników i rozdania nagród po zakończeniu gry będą zamieszczane na stronie https://labirynt44.1944.pl/   
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, przyznania nagród ex aequo, a także unieważnienia gry.
 4. Nagrodzony uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz organizatora kwoty odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, o ile nagroda będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

 

 • 4. Obowiązek informacyjny

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników projektu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej „administrator”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw (także wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • udziału w grze, w tym w celu rejestracji uczestników, przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia laureatów i wydania nagród, a także w celu reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie uczestnika przed jej zawarciem;
 • upublicznienia informacji o laureatach gry na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w celu promocyjnym w zakresie utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • sporządzenia relacji z gry oraz promocji Muzeum Powstania Warszawskiego (przetwarzanie odbywa się w zakresie wizerunku/głosu uczestnika, który jest rejestrowany i rozpowszechniany na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie) na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy zgoda nie jest wymagana,
 • rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia korespondencji oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na kontaktowaniu się z uczestnikami w kontekście przekazania niezbędnych informacji dotyczących gry oraz na obronie przed roszczeniami.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora w przypadku osób, które wezmą udział w grze odbiorcami mogą być także członkowie jury oraz użytkownicy portali internetowych, czytelnicy gazet i czasopism, które objęły patronat nad grą.
 2. Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu będą przechowywane nie dłużej niż do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do dnia cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń czy obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody odbywa się poprzez złożenia stosowanego oświadczenia na adres mailowy: iod@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w grze.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

 • 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.1944.pl oraz https://labirynt44.1944.pl/   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach poprzez opublikowanie zmian na stronie www.1944.pl i labirynt.1944.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania gry, zmiany liczby uczestników lub zmiany zasad bezpieczeństwa uczestników w uzasadnionych przypadkach.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących gry należy kontaktować się z Instytutem Stefana Starzyńskiego Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa. Tel. 022 539 79 45


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 28-07-2022 20:41