Rejestracja

[II tura] Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki

Miejsce
Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego
Data
01-08-2020 20:30

Jak co roku 1 sierpnia o godz. 20.30 zjednoczymy się siłą głosu podczas koncertu Warszawiacy Śpiewają (nie) Zakazane Piosenki. W tym roku koncert odbędzie się jednak w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego, a nie jak dotychczas na Placu Piłsudskiego. Liczba miejsc miejsc ograniczona.

REGULAMIN KONCERTU MUZYCZNEGO
„Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
organizowanego w dniu 01.08.2020 r.

§ 1.
1. Regulamin koncertu muzycznego „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” (zwany dalej „regulaminem”) określa zasady udziału w koncercie muzycznym „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” (zwanego dalej „koncertem”), organizowanego na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego w Parku Wolności w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, w dniu 01.08.2020 r. od godz. 19:00 do godz. 23:00.
2. Organizatorem koncertu jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 10/2004 (zwane dalej „organizatorem”).

§ 2.
1. Ilość uczestników koncertu jest ograniczona.
2. W koncercie może wziąć udział osoba:
1) u której w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19;
2) u której w okresie ostatnich 14 dni nie występowały żadne z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka, uporczywy kaszel, utrata smaku lub węchu, duszność);
3) która w okresie ostatnich 14 dni nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
4) która nie przebywa na kwarantannie, ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
3. W koncercie może wziąć udział wyłącznie osoba, która dokonały uprzedniej rejestracji na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego: www.rejestracja.1944.pl.
4. Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podczas rejestracji uczestnik składa oświadczenie dotyczące oko-liczności związanych ze stanem epidemii, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u niego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19, ani nie miał w okresie ostatnich 14 dni żadnego z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka; uporczywy kaszel; utrata smaku lub węchu; duszność), ani w okresie ostatnich 14 dni nie miał bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzo-rem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
5. Przed wejściem na teren koncertu uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia rejestracji, a na żądanie pracowników Muzeum – okazać dowód potwierdzający tożsamość uczestnika.
6. Osoby, które nie dokonały uprzedniej rejestracji, nie zostaną wpuszczone na teren koncertu. Zabrania się przekazania innej osobie dokumentu potwierdzającego rejestrację.
7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie koncertu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

§ 3.
1. Uczestnik wchodzący na teren koncertu ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy udostępnionych przez Muzeum środków do dezynfekcji rąk.
2. Uczestnik koncertu ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
3. Uczestnicy koncertu mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 2 metry od innych osób.
4. Obowiązek zachowania odległości co najmniej 2 metry od innych osób nie dotyczy:
1) uczestnika z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) osoby uczestniczącej w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
5. Uczestnicy koncertu mają obowiązek zajmować podczas koncertu miejsca wyznaczone przez organizatora znakami poziomymi uwzględniającymi zachowanie odległości 2 m oraz niezmieniania tych miejsc podczas koncertu.

§ 4.
Uczestnikowi koncertu zabrania się:
1) wnoszenia na teren koncertu i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia do tego nieprzeznaczone, w szczególności fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty oraz dachy;
3) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników, w szczególności zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe;
4) dewastacji jakichkolwiek przedmiotów;
5) rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
6) używania wulgarnego, obraźliwego i rasistowskiego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, naruszających dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób i ich uczuć;
7) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, świec dymnych, kul świecących lub innych środków pirotechnicznych;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
9) zaśmiecania terenu.

§ 5.
1. Organizator zapewnia służbę porządkową i służbę informacyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas koncertu.
2. Organizator zapewnia uczestnikom koncertu pomoc medyczną w oznaczonym miejscu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren koncertu osób, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowujących się agresywnie albo stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia.
4. Organizator oraz służby porządkowe organizatora mogą zażądać opuszczenia koncertu przez osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu, swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, nietrzeźwą lub pozostająca pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób lub mienia.
5. Organizator może przerwać koncert w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, jeżeli jej przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jej uczestnicy nie podporządkują się poleceniom organizatora, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych, którym nie może zapobiec, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
6. Uczestnicy koncertu zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren koncertu po jego zakończeniu, a także w razie jego przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela organizatora lub inne uprawnione do tego organy.

§ 6.
1. Organizator zastrzega, że przebieg koncertu będzie utrwalany przy pomocy technik audiowizualnych oraz transmitowany w środkach masowego przekazu (telewizja, Internet).
2. Biorąc udział w koncercie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu przy pomocy technik audiowizualnych (fotografowanie i filmowanie) i nadawczych (transmisja telewizyjna i w Internecie), a także do celów promocyjnych koncertu i działalności organizatora na następujących na polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek i głos, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek i głos utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

§ 7.
1. Dane osobowe uczestnika koncertu będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
4. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu-email będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w koncercie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO.
4. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku i głosu będą przetwarzane w celu utrwalenia i rozpowszechniania nagrania koncertu, a także do celów promocyjnych koncertu i działalności organizatora na podstawie zgody uczestnika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w koncercie.
6. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu-email będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, a także organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu organizator jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
7. Odbiorcami danych osobowych w zakresie wizerunku i głosu będzie nieograniczony krąg odbiorców, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku, nadawcy telewizyjni i internetowi, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 2 tygodni, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
10. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku i głosu będą przechowywane przez czas nieokreślony.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać przez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy: msikon@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
13. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8.
1. Wejście na teren koncertu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik koncertu zobowiązany jest okazać na wezwanie służby porządkowej, służby informacyjnej, przedstawicieli organizatora oraz upoważnionych organów dokument potwierdzający jego tożsamość.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania koncertu, zmiany liczby uczestników lub zmiany zasad bezpieczeństwa uczestników w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
5. Regulamin udostępnia się poprzez stronę internetową www.1944.pl, oraz poprzez jego rozwieszenie na terenie koncertu.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą:

  1. w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19;
  2. w okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am żadnego z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka; uporczywy kaszel; utrata smaku lub węchu; duszność);
  3. w okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  4. nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 22-07-2020 12:05