Rejestracja

IN SITU: Budynek Dyrekcji Okręgowej PKP

Miejsce
u. Targowa 74
Data
11-12-2019 17:30

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN SPACERU I WYKŁADU „MODERNISTYCZNA PRZESTRZEŃ WARSZAWY. IN SITU GMACH ZARZĄDU PKP POLSKICH LINII KRAJOWYCH S.A. , KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11 GRUDNIA 2019 ROKU

 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w spacerze i wykładzie w gmachu Zarządu PKP Polskich Linii Krajowych S.A. w Warszawie, znajdującego się w Warszawie przy ul. Targowej 74, które odbędą się dnia 11.XII. 2019 roku w Warszawie oraz zasady zachowania się uczestników.
 2. Organizatorem spaceru i wykładu jest Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004.
 3. Uczestnicy spaceru i wykładu zobowiązani są dokonać rejestracji swego udziału na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego http://www.1944.pl/rejestracja podając swoje imię i nazwisko i adres e-mail. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w spacerze i wykładzie.
 4. Zarejestrowani Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość.
 5. W wykładzie i spacerze weźmie udział 50 osób – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się identyfikatorami.
 7. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia spaceru
  i wykładu.
 8. Osoby biorące udział w spacerze i wykładzie obowiązane są do zachowania się
  w sposób niezagrażający innym uczestnikom.
 9. Uczestnikom spaceru i wykładu zabrania się: wykonywania zdjęć na terenie obiektu,wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 10. Zabrania się udziału w spacerze i wykładzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas spaceru i wykładu.
 11. Uczestnikom zabrania się jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby zakłócić spacer
  i wykład lub spowodować niebezpieczeństwo dla innych uczestników.
 12. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 13. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.
 14. Wszystkie osoby uczestniczące w zgromadzeniu zapoznane zostaną z regulaminem.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 11-12-2019 15:00