Rejestracja

Inscenizowany koncert „Norwid późnym wnukom”

Miejsce
Sala pod Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego
Data
19-10-2021 20:00

 REGULAMIN KONCERTU

„Norwid późnym wnukom”
19 października 2021 r.

 • 1.
 1. Regulamin koncertu białoruskiego chóru „Norwid późnym wnukom”, zwany dalej „koncertem”, określa zasady udziału w koncercie.
 2. Koncert odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą pod adresem: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisanym do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, zwanym dalej „organizatorem”.
 3. Udział w koncercie jest bezpłatny.
 4. Liczba uczestników obejmuje nie więcej niż 60 osób; o udziale w koncercie decyduje kolejność rejestracji.
 5. Aby wziąć udział w koncercie należy zarejestrować się przez stronę 1944.pl/rejestracja, podając identyfikujące uczestnika dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres email.
 6. Rejestracja oznacza zapoznanie się przez uczestnika z regulaminem i jego akceptację.
 7. Poprzez akceptację regulaminu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

 • 2.
 1. Ilość uczestników koncertu jest ograniczona.
 2. W koncercie może wziąć udział osoba:
 • u której w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19;
 • u której w okresie ostatnich 14 dni nie występowały żadne z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka, uporczywy kaszel, utrata smaku lub węchu, duszność);
 • która w okresie ostatnich 14 dni nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • która nie przebywa na kwarantannie, ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 1. W koncercie może wziąć udział osoba, która dokonała rejestracji na koncert.
 2. Przed wejściem na teren koncertu uczestnik składa oświadczenie dotyczące okoliczności związanych ze stanem epidemii, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u niego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19, ani nie miał w okresie ostatnich 14 dni żadnego z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka; uporczywy kaszel; utrata smaku lub węchu; duszność), ani w okresie ostatnich 14 dni nie miał bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 3. Przed wejściem na teren koncertu uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia rejestracji.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie koncertu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

 

 • 3.
 1. Uczestnik koncertu, przebywający na Hali B Muzeum Powstania Warszawskiego, ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
 2. Uczestnicy koncertu, przebywający w Hali B, mają obowiązek zajmować miejsca siedzące wyznaczone przez organizatora, stanowiące 75% widowni koncertu.
 3. Uczestnicy, przebywający na terenie organizatora, którzy nie zajmują przydzielonego im miejsca na widowni, mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób.
 4. Obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób nie dotyczy:
 • uczestnika, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby uczestniczącej w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

 • 4.

Uczestnikowi koncertu zabrania się:

 • wnoszenia na teren koncertu i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia do tego nieprzeznaczone, w szczególności fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty oraz dachy;
 • wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników, w szczególności zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe;
 • dewastacji jakichkolwiek przedmiotów;
 • rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
 • używania wulgarnego, obraźliwego i rasistowskiego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, naruszających dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób i ich uczuć;
 • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, świec dymnych, kul świecących lub innych środków pirotechnicznych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 • zaśmiecania terenu.

 

 • 5.
 1. Organizator zapewnia służbę porządkową i służbę informacyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren koncertu osób, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowujących się agresywnie albo stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia.
 3. Organizator oraz służby porządkowe organizatora mogą zażądać opuszczenia koncertu przez osobę, która nie przestrzega postanowień regulaminu, swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, nietrzeźwą lub pozostająca pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób lub mienia.
 4. Organizator może przerwać koncert w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, jeżeli jej przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jej uczestnicy nie podporządkują się poleceniom organizatora, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych, którym nie może zapobiec, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 5. Uczestnicy koncertu zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren koncertu po jego zakończeniu, a także w razie jego przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela organizatora lub inne uprawnione do tego organy.

 

 • 6.
 1. Dane osobowe uczestnika koncertu będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa (zwane dalej „administratorem”).
 3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 4. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w koncercie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w koncercie.
 6. Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, a także organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu organizator jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres 2 tygodni, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 8.
 1. Wejście na teren koncertu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik koncertu zobowiązany jest okazać na wezwanie służby porządkowej, służby informacyjnej, przedstawicieli organizatora oraz upoważnionych organów dokument potwierdzający jego tożsamość.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania koncertu, zmiany liczby uczestników lub zmiany zasad bezpieczeństwa uczestników w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 5. Regulamin udostępnia się poprzez stronę internetową 1944.pl, oraz poprzez jego rozwieszenie na terenie koncertu.

 Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 15-10-2021 22:00