Rejestracja

Masa Powstańcza 2020

Miejsce
Muzeum Powstania Warszawskiego
Data
02-08-2020 17:00

REGULAMIN IMPREZY WRAZ Z PRZEJAZDEM POJAZDÓW

NAPĘDZANYCH SIŁĄ LUDZKICH MIĘŚNI

– „MASA POWSTAŃCZA 2020”

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w imprezie połączonej z przejazdem pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni – „Masa Powstańcza 2020”, zwanej dalej „imprezą”, która odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2020 roku w Warszawie.
 1. Organizatorem imprezy jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, zwane dalej „organizatorem”.
 1. Impreza wraz z przejazdem pojazdów planowana jest w dniu 2 sierpnia 2020 r. od godz. 14:30 do godziny 20:00, po trasie wyznaczonej ulicami miasta Warszawy od miejsca rozpoczęcia - Park Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego do miejsca zakończenia - ul. Przyokopowa przy Muzeum Powstania Warszawskiego (szczegółowy przebieg trasy zostanie umieszczony na stronie internetowej organizatora: www.1944.pl). Przewidywana liczba uczestników obejmuje nie więcej niż 150 osób.
 1. W imprezie mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia. Uczestnik z chwilą przystąpienia do rejestracji oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Stwierdzenie przez Organizatora, że uczestnik nie ukończył 18 roku życia jest równoznaczne w wykluczeniem uczestnika od udziału w imprezie.
 1. Uczestnicy zobowiązani są dokonać rejestracji swego udziału na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego rejestracja.1944.pl – poprzez wypełnienie formularza, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail.
 1. W przejeździe pojazdów ulicami miasta biorą udział pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
 1. Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się identyfikatorami i żółtą koszulką.
 1. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia przejazdu pojazdów, w szczególności karetkę pogotowia z zespołem ratownictwa medycznego, barierki odgradzające od ruchu ulicznego w miejscu grupowania się uczestników, specjalnie przeszkoloną grupę rowerowego zabezpieczenia technicznego, asystę policji oraz straży miejskiej w trakcie przejazdu po ulicach Warszawy.
 1. Uczestnicy imprezy, w tym podczas przejazdu pojazdów, mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
 2. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do rejestracji składa pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi imprezyorganizator - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 –udostępniGłównemu Inspektorowi Sanitarnemu, miejscowo właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej orazinnym służbom porządkowym listę uczestników imprezy zawierającą zebrane dane osoboweuczestników w celach kontaktowych.
 5. Uczestnikom przejazdu zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie trwania przejazdu.
 6. Wszyscy uczestnicy imprezy po potwierdzeniu rezerwacji udziału w imprezie zobowiązani są do założenia specjalnej dostarczonej przez organizatora koszulki Masy Powstańczej 2020.
 7. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
 8. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu.
 9. W imprezie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 10. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas imprezy, w tym przejazdu.
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela organizatora lub służby porządkowe i informacyjne o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych wypadkach.
 12. Uczestnikom imprezy zabrania się:
  wyjeżdżania spoza kolumny przejeżdżających;
  zatrzymywania się podczas przejazdu;
  wyprzedzania innych uczestników przejazdu;
  jazdy po chodniku;
  jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić przejazd lub spowodować niebezpieczeństwo na drodze.
 13. Przedstawiciel organizatora imprezy ma prawo żądać opuszczenia imprezy przez osobę, która swoim zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, nietrzeźwą lub pozostającą pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg imprezy.
 14. Przedstawiciel organizatora imprezy ma prawo rozwiązać imprezę w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, lub jeżeli jej przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkują się poleceniom przedstawiciela organizatora imprezy, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych.
 15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki imprezę po jej zakończeniu, a także w razie jej przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela organizatoralub inne uprawnione do tego organy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem imprezy oraz upublicznienia tych materiałów. Rejestracja i publikacja materiałów audiowizualnych ma na celu sporządzenie dokumentacji z imprezy oraz przedstawienie relacji z imprezy w czasie rzeczywistym ipo jej zakończeniuoraz promocji Muzeum Powstania Warszawskiego.
 17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 18. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w postacipozowaniaw trakcie imprezy do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub głosu oraz jego transmitowanie, rozpowszechnianie z wykorzystaniem transmisji telewizyjnej i internetowej - na polach eksploatacji niżej wskazanych:
  - wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  - obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1 - wprowadzanie ich do obrotu, najem,
  - inne rozpowszechnianie, w tym:
  wydruk, wprowadzenie do pamięci aparatu, telefonu (smartfona), komputera, rozpowszechnianie w sieci multimedialnej i Internecie, w szczególności publikacja na stronie internetowej organizatora oraz fanpage w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  wszelkie nadawanie i remitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentach, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, internetowych,
  wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a),
  wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie.
 19. Zgoda, o której mowa w pkt. 26, nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 20. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w postaci pozowania w trakcie imprezy do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez tego uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci utrwalonego wizerunku lub głosuw celach sporządzenia relacji, w tym na żywo z imprezy oraz promocji Muzeum Powstania Warszawskiego.
 21. Na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników imprezy „Masa Powstańcza 2020”:

 

 • Administratorem danych osobowych uczestnika jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79 (dalej „administrator”).
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym związanych z realizacją przysługujących praw, należy kontaktować się z inspektorem ochrony – pocztą tradycyjną na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl.
 • Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych uczestnika jest:
 • Organizacjaimprezy, w tym rejestracja i uczestnictwo w imprezie (przetwarzanie odbywa się w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego) - wtymcelu dane osobowe uczestnika są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie (tj. art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
 • sporządzenie relacji z imprezy oraz promocja Muzeum Powstania Warszawskiego (przetwarzanie odbywa się w zakresie wizerunku/głosu uczestnika, który jest rejestrowany i rozpowszechniany na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie)wtym celu dane osobowe uczestnika są przetwarzanena podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz w celach kontaktowych, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi - w tych celach dane osobowe uczestnika są przetwarzanena podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust.1 lit. fRODO);
 • ochrony przed zagrożeniami epidemiologicznym uczestników imprezy – z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - organizator jest zobowiązany do przetwarzania danych dotyczących zdrowia uczestników w zakresie oświadczenia uczestnika, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym - w tym celu przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego - ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19(art. 9 ust. 1 lit. i RODO);
 • Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych w zakresie danych zebranych podczas rejestracji imprezy mogą by podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, natomiast w zakresie utrwalonego wizerunku oraz głosu odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych, portali społecznościowych administratora oraz podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku. Umieszczenie relacji z wydarzenia w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej powoduje, że każdy użytkownik Internetu ma możliwość zapoznania się z nią.
 • Z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia organizator jest zobowiązanydo udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym służbom porządkowym listy uczestników imprezy zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
 • Dane osobowe w zakresie oświadczenia uczestnika, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym będą przechowywane w terminie 2 tygodni od zakończenia imprezy, chyba że wcześniej wycofano zgodę lub skutecznie wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe dotyczące danych uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w imprezie, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 • Dane osobowe uczestnika przetwarzane na podstawie zgodyna przetwarzanie danych osobowych - przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji, w przypadku gdy administrator opiera przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionym interesie(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Wycofanie zgody odbywa się poprzez złożenia stosowanego oświadczenia na adres mailowy: jkrol@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w imprezie.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

30. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej www.1944.pl.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, zmiany liczby uczestników imprezy lub zmiany zasad bezpieczeństwa uczestników imprezy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 24-07-2020 12:05