[pokój na lato] Joga na trawie

Miejsce
Pokój na Lato
Data
25-08-2018 10:30

REGULAMIN WARSZTATÓW "JOGA NA TRAWIE"

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze warsztatu pt. ”Joga na trawie” oraz zasady zachowania jego uczestników.
 2. Przedmiotem warsztatów jest nauka jogi.
 3. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, posiadające NIP 527-243-60-56 i REGON 015760222.

 

 • 2. Uczestnicy warsztatów
 1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, a udział w nim jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dokonać wcześniejszej rejestracji internetowej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres pozostający do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem uczestnika w warsztatach.
 3. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.
 4. Z udziału w warsztatach wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji przeprowadzaniu warsztatów.

 

 • 3. Miejsce i termin warsztatów
 1. Warsztaty odbędą się w „Pokoju na lato” - pawilonie kulturalno-rekreacyjnym należącym do Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdującym się Warszawie, na skarpie na rogu ul. Grzybowskiej i ul. Towarowej.
 2. Czas trwania zajęć około 2. godzin.
 3. Na zajęcia obowiązuje rejestracja.
 4. Warsztaty odbędą się w dniach:
 • 02.06.2018 r., sobota, godz. 10:30
 • 16.06.2018 r., sobota, godz. 10:30
 • 07.07.2018 r., sobota, godz. 10:30
 • 21.07.2018 r., sobota, godz. 10:30
 • 04.08.2018 r., sobota, godz. 11:00
 • 25.08.2018 r., sobota, godz. 10:30

 

 • 4. Zasady udziału w warsztatach
 1. Warsztaty mają zasięg ogólnowarszawski.
 2. Organizator zapewnia 12 mat niezbędnych do ćwiczeń. Uczestnicy we własnym zakresie przynoszą własne maty.
 3. W spotkaniu weźmie udział maks. 20 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.
 5. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
 6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.
 8. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych.
 9. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w warsztatach.
 10. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.
 11. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych pawilonu Pokój na lato i Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie uczestnika do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Koordynatorami warsztatów odpowiedzialnymi za odebranie wszystkich zgłoszeń są: Magdalena Brzeska i Hanna Jesionowska. Kontakt mbrzeska@1944.pl oraz hjesionowska@1944.pl.


Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się z powodu wyczerpania dostępnych miejsc