Rejestracja

Spacer śladami nowych zdjęć w kolekcji Muzeum Powstania Warszawskiego

Miejsce
rynek Starego Miasta 42
Data
11-12-2021 12:00

Szczegółowy regulamin spaceru pt.
Śladami Powstania Warszawskiego

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu – tj. spacerze zatytułowanym Śladami Powstania Warszawskiego, który odbędzie się 11.12.2021 r. w Warszawie, oraz zasady zachowania się uczestników.
 2. Organizatorem spaceru jest Muzeum Powstania Warszawskiego,
  ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury
  m. st. Warszawy pod nr 10/2004.
 3. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych osób (podczas wydarzenia osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką dorosłych lub posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział), a udział jest bezpłatny.
 4. Organizator zapewnia osobę prowadzącą spacer, która przygotuje trasę spaceru.
 5. Organizator zapewnia osobę wspierającą prowadzącego spacer
  w kwestiach organizacyjno-porządkowych.
 6. Osoby biorące udział w spacerze obowiązane są wykonywać polecenia prowadzącego spacer w zakresie zachowania ciszy, zatrzymywania się, tam, gdzie uzna za wskazane itp.
 7. Uczestnikom zabrania się podczas wydarzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 8. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas spaceru.
 9. Uczestnikom zabrania się jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby zakłócić wydarzenie lub spowodować niebezpieczeństwo dla innych uczestników.
 10. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 11. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.
 12. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo
  w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku
  w celach promocyjnych Muzeum Powstania Warszawskiego
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, skrócenia lub przedłużenia wydarzenia (w tym modyfikacji trasy spaceru) w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 Rejestracja na to wydarzenie zakończyła się 10-12-2021 15:00