Deklaracja dostępności

Muzeum Powstania Warszawskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 8.02.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.01.2023

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,

brak mapy serwisu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Czerwińska-Strzelczyk
 • E-mail: mczerwinska@1944.pl 
 • Telefon: 22 539 79 77

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79


Muzeum Powstania Warszawskiego mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w.

Posadzka dziedzińca przed wejściem głównym do budynku Muzeum, budynków towarzyszących oraz posadzka na ekspozycji jest wykonana z kostki granitowej łupanej, o nierównej nawierzchni. Stanowi utrudnienie w samodzielnym poruszaniu się na wózku oraz za pomocą kul. Wewnętrzne pochylnie są szerokie i umożliwiają uchwycenie się poręczy z jednej strony. Pracownicy asystują w pokonaniu barier.

Przed bramą główną od ul. Przyokopowej zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnych, możliwe jest również zaparkowanie na wewnętrznym parkingu.

Ekspozycja w wielopoziomowym budynku Muzeum jest w pełni dostępna dla osób poruszających się na wózkach, windy oraz platformy prowadzą na wszystkie piętra ekspozycji oraz do przystosowanych sanitariatów.

Na schodach zainstalowane są systemy antypoślizgowe.

Cele Bezpieki, Al. Ujazdowskie 11, wejście od ul. św. Teresy,  oddział MPW

Wystawa zlokalizowane jest na poziomie -1 i jest dostępna za pomocą zainstalowanego schodołazu.

Fotoplastikon Warszawski, Al. Jerozolimskie 51 (oficyna), oddział MPW

Zlokalizowany na parterze w zabytkowej kamienicy, z częściowymi przewężeniami oraz progami pomiędzy pomieszczeniami.

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • Dla osób z niepełnosprawnością wzroku muzeum oferuje możliwość zwiedzania z przewodnikiem bądź audioprzewodnikiem w towarzystwie opiekuna (który wtedy zwiedza bezpłatnie)
 • Znacznej części elementów ekspozycji można dotknąć, natomiast jej fragmenty zawierają elementy multimedialne (można posłuchać bicia serca, jak działa drukarnia, maszeruje wojsko, czy przejść przez kanał w towarzystwie przewodnika)

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • W Celach Bezpieki zainstalowana została pętla indukcyjna,
 • Dla osób słabosłyszących bądź niesłyszących muzeum oferuje zwiedzanie z udziałem naszego przewodnika oraz z towarzyszeniem tłumacza polskiego języka migowego. Część ekspozycji posiada także tablice z opisami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Zobacz także

Nasz newsletter