Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1923-08-22
Data śmierci:
1973-11-07
Funkcja:
-
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Wykształcenie:
Uczeń Gim­na­zjum Ziemi Mazo­wiec­kiej. Świa­dec­two doj­rza­ło­ści uzy­skał już w warun­kach oku­pa­cji, na taj­nych kom­ple­tach. W 1941 r. roz­po­czął tajne stu­dia lekar­skie. Naj­pierw w pry­wat­nej Szkole dla Pomoc­ni­czego Per­so­nelu Sani­tar­nego docenta Jana Zaor­skiego w War­sza­wie, w szkole, która wbrew nazwie reali­zo­wała pro­gram trzech lat stu­diów Wydziału Lekar­skiego taj­nego Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Stu­dia kon­ty­nu­ował na kom­ple­tach uni­wer­sy­tec­kich i zaję­ciach szpi­tal­nych, będąc rów­no­cze­śnie żoł­nie­rzem Armii Krajowej.
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - brak informacji na temat przydziału, następnie w Grupie "Kampinos" pod dowództwem płk Józefa Krzyczkowskiego ps. "Szymon" w zgrupowaniu „Okonia”.
Szlak bojowy:
Żoliborz - Kampinos - Jaktorów
Losy po Powstaniu:
W styczniu 1945 powrócił do Warszawy
Losy po wojnie:
Doktor medycyny, chirurg-traumatolog dziecięcy. Dyplom lekarza otrzymał w grudniu 1946 r. W 1948 roku ożenił się z Marią Kobuszewską ps. „Marysia”. Mieli dwoje dzieci. Swoje życie zawodowe związał 1 II 1947 r. z oddziałem chi­rur­gii dzie­cię­cej Szpi­tala Dzie­cię­cego Karola i Marii, przy ulicy Dział­dow­skiej 1w Warszawie. Jego nauczycielem był doc. Tadeusz Hroboni i prof. Jan Kossakowski. W 1951 otrzymał doktorat nauk medycznych, a w 1956 specjalizację w zakresie chirurgii dziecięcej. Pracował jako redaktor w „Polskim Tygodniku Lekarskim” oraz redagował słowniki lekarskie.
Miejsce śmierci:
Warszawa
Miejsce pochówku:
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie kw. 240.
Publikacje:
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego - Powstanie Warszawskie i medycyna", wydanie II, Warszawa 2003 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Tadeusz Faryna ok. roku 1943. Ze zbiorów Marii Kosickiej.

Tadeusz Faryna ok. roku 1943. Ze zbiorów Marii Kosickiej.

Nasz newsletter