Kontakt

o muzeum

Skontaktuj się z Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79 
00-844 Warszawa
tel.: 22 539 79 05, 22 539 79 06
e-mail: kontakt@1944.pl

Muzeum Powstania Warszawskiego zapewnia możliwość kontaktu dla osób, które posługują się Polskim Językiem Migowym. Aby połączyć się z tłumaczem, prosimy kliknąć poniższą ikonkę:

Konto do wpłat z tytułu darowizn:
29 1090 2590 0000 0001 5244 7876

Konto do wpłat z tytułu darowizn od zagranicznych darczyńców: 
PL 29 1090 2590 0000 0001 5244 7876
Kod SWIFT (BIC code) Santander Bank Polska: WBKPPLPP

Konto sklepu internetowego: 45 1090 2590 0000 0001 5244 7879             

Rzecznik Muzeum Powstania Warszawskiego
Anna Kotonowicz
tel.: 22 539 79 74 
akotonowicz@1944.pl

Dział Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego
Kierownik Działu:
Barbara Augustyniak-Papież
baugustyniak@1944.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Powstania Warszawskiego informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Pieńkowska. Można się z nim kontaktować pisemnie na adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@1944.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Muzeum, w tym realizacji przysługujących praw.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe oraz numery telefonów. Podstawą prawną przetwarzania przez Muzeum Pani/Pana danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony.

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Decyzje wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Zobacz także

Nasz newsletter