Rejestracja

NAWIGACYJNY RAJD ROWEROWY „Z FOTOPLASTIKONEM W CZTERY STRONY ŚWIATA” Część II – Kierunek Wschód, Kierunek Zachód

Miejsce
Warszawa
Data
06-09-2023 11:30

REGULAMIN „I Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego z Fotoplastikonem w cztery strony świata”

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w „I Nawigacyjnym Rajdzie Rowerowym z Fotoplastikonem w cztery strony świata”(zwanym dalej „Rajdem”) oraz obowiązki i zasady zachowania się uczestników Rajdu.

 

 1. Rajd to wydarzenie, które odbywa się w dniach 16.06.2023 r. – 15.10.2023 r. i podzielone jest na 2 etapy (każdy zawiera 2 trasy):

Etap I – 16.06.2023 r. - 13.08.2023 r. (trasa I - Kierunek Północ, trasa II - Kierunek Południe)

Etap II – 14.08.2023 r. – 15.10.2023 r. (trasa III - Kierunek Zachód, trasa IV - Kierunek Wschód)

 

 1. Organizatorem Rajdu jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m.st. Warszawy pod nr 10/2004 (zwane dalej „Organizatorem”).

 

 1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 

 1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego.

 

 1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

 1. Uczestnikom Rajdu zabrania się posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.

 

 1. Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, a także zabrania się posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas Rajdu.

 

 1. W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział w Rajdzie osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 1. Zaleca się, by w Rajdzie udział wzięły osoby posiadające prawo jazdy lub kartę rowerową.

 

 1. Uczestnikom Rajdu zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie przejazdu każdego
  z etapów Rajdu.

 

 1. Aby wziąć udział w Rajdzie, należy zarejestrować się przez stronę www.1944.pl/rejestracja, pobrać
  i zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez Organizatora (wprowadzenie do Rajdu, karta Rajdu, zdjęcia oraz karta pytań i odpowiedzi), zamieszczonymi na stronie www.rajd.1944.pl przed rozpoczęciem każdego kolejnego etapu Rajdu i przejechać go w dowolnie wybranym dniu i o dowolnie wybranej porze,
  z zachowaniem terminów trwania poszczególnych etapów Rajdu.

 

 1. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie mogą startować indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.
  W przypadku przejazdu w grupie, uczestnicy zobowiązani są wyłonić reprezentanta grupy upoważnionego
  do odbioru nagrody w jej imieniu, w razie wygranej zespołu.

 

 1. Każdy z uczestników Rajdu podczas przejazdu powinien posiadać długopis.

 

 1. Po przejechaniu Rajdu wypełnioną kartę odpowiedzi należy odesłać na adres: rajd@1944.pl, lub adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „RAJD ROWEROWY” do dnia: Etap I – do 31.08.2023 r., Etap II – do 31.10.2023 r.

 

 1. Po każdym etapie Rajdu zostaną wyłonieni zwycięzcy oddzielnie dla każdej trasy. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom Rajdu, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów; nagrodzeni zostaną uczestnicy zajmujący kolejne miejsca aż do wyczerpania puli nagród. Po dwóch etapach wyłoniony zostanie zwycięzca wszystkich edycji na podstawie ilości punktów zdobytych w czasie wszystkich edycji.

 

 1. Punktacja zostanie przyznana według następujących zasad:

1) punkty za poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania (1 pkt. za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź);

2) punkty za zadanie fotograficzne (2 pkt. za każde poprawne umiejscowienie zdjęcia na karcie odpowiedzi).

 

 1. Ogłoszenie wyników Rajdu oraz rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora. Szczegóły dotyczące ogłoszenia wyników i rozdania nagród po zakończeniu Rajdu będą zamieszczane na stronie www.rajd.1944.pl

 

 1. Warunkiem wydania nagrody jest zapłata przez nagrodzonego uczestnika na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego kwoty odpowiadającej wysokości podatku dochodowego od uzyskanej nagrody (o ile podatek taki wystąpi).

 

 1. Z udziału w Rajdzie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora.

 

 1. Poprzez udział w Rajdzie każdy z uczestników Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79 dla potrzeb związanych z projektem „I Nawigacyjny Rajd Rowerowy z Fotoplastikonem w cztery strony świata”. Podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w Rajdzie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie zmian na stronie www.rajd.1944.pl, a także do przerwania Rajdu w uzasadnionych przypadkach.

 

-----------

 

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Uczestników Rajdu:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa (dalej „administrator”).

 

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw (także wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu).

 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) udziału w Rajdzie w tym w celu rejestracji uczestników, przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców, i wydania nagród a także w celu reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie uczestnika przed jej zawarciem,
 2. b) upublicznienia informacji o zwycięzcach Rajdu na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w celu promocyjnym w zakresie utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. c) sporządzenia relacji z imprezy oraz promocji Muzeum Powstania Warszawskiego (przetwarzanie odbywa się w zakresie wizerunku/głosu uczestnika, który jest rejestrowany i rozpowszechniany na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie) na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) lub uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy zgoda nie jest wymagana,
 4. d) rozliczeń podatkowych oraz archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 5. e) zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia korespondencji oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na kontaktowaniu się z uczestnikami w kontekście przekazania niezbędnych informacji dotyczących Rajdu oraz na obronie przed roszczeniami,
 6. f) rozliczalność, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na uzasadniony interes administratora polegający na możliwości wykazania wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora w przypadku osób, które wezmą udział w Rajdzie.

 

5) Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu będą przechowywane nie dłużej

niż do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do dnia cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń czy obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.

 

6) Dane osobowe uczestników obejmujące imię i nazwisko oraz numer telefonu, którzy udzielili licencji
na korzystanie z fotografii będą przechowywane bezterminowo.

 

7) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8) W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

9) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody odbywa się poprzez złożenia stosowanego oświadczenia na adres mailowy: iod@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.

 

10) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w Rajdzie.

 

12) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

 

 

Pobierz >
Pobierz >
Pobierz >
W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest przesłanie zgody przedstawiciela ustawowego Pobierz >