Pseudonim:
"Zagłoba"
Data urodzenia:
1922-07-17
Data śmierci:
1996-04-14
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
plutonowy podchorąży - podporucznik (1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Szczepan - Ludwika z domu Gejzler
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczeń prywatnego Gimnazjum im. Tomasza Niklewskiego w Warszawie. Maturę uzyskał w maju 1939 roku. Działał w VII Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. gen. Karola Kniaziewicza (w r. 1939 był zastępowym). Już w młodości konstruował aparaty radiowe i w ostatniej klasie gimnazjalnej uzyskał licencję krótkofalowca. W czasie wojny studiował w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej, która działając oficjalnie jako szkoła zawodowa, prowadziła zajęcia o charakterze politechnicznym.
Wrzesień 1939 r.:
Ochotnik. Po wybuchu II wojny światowej na początku września 1939, wraz z Junackim Hufcem Pracy, z Warszawy przez Białystok i Sarny dostał się do Kowla, gdzie cała grupa została wzięta do niewoli sowieckiej. Sowińskiemu udało się zbiec z obozu jenieckiego i w połowie października 1939 r. powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939 - 1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - III pluton. W konspiracji od czerwca 1940 roku, kiedy to rozpoczął działalność w Szarych Szeregach pod pseudonimem "As", a następnie "Zagłoba". Działał w małym sabotażu. W czerwcu 1941 został instruktorem wyszkolenia bojowego w hufcach "Grzybów" i "Wola". Ukończył kurs tajnej podchorążówki «Agrikola» i jesienią 1942 – specjalistyczny kurs dywersji. Także w 1942 r. został dowódcą 3. drużyny, następnie – zastępcą komendanta hufca «Wola», wreszcie pod koniec roku włączono go do Grup Szturmowych (GS), które brały udział w akcjach dywersyjnych oraz likwidacji gestapowców i konfidentów. W czerwcu 1943 otrzymał nominację na zastępcę dowódcy 2. plutonu Grup Szturmowych. W styczniu 1944 został oficerem broni, a w lipcu tr. dowódcą 3. plutonu kompanii «Maciek» w baonie «Zośka» w stopniu plutonowego podchorążego.
Praca w czasie okupacji :
W marcu 1940 podjął pracę technika elektryka na stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Od czerwca 1941 roku pracował jako elektryk w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. W 1943 roku podjął pracę jako radiomonter w warszawskich Zakładach Philipsa na Woli.
Oddział :
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - III pluton. Dnia 8 sierpnia 1944 r. dowodził akcją zniszczenia niemieckiego pociągu pancernego ostrzeliwującego oddziały powstańcze
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Górny Czerniaków
Odniesione rany :
Ciężko ranny w nogę, rękę i szyję dnia 8 sierpnia 1944 r. podczas walk u zbiegu ul. Tatarskiej i Ostroroga. Leczony na Starym Mieście w szpitalu Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej oraz w Centralnym Szpitalu Chirurgicznym przy ul. Długiej 7. W końcu sierpnia przeniesiony kanałami do Śródmieścia, dołączył do swojego oddziału na Czerniakowie, gdzie został ponownie ranny.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Uciekł z transportu kierowanego do obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 121) i przebywał w Brwinowie pod Warszawą u rodziny narzeczonej.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jego przyszła żona Krystyna Witkowska (ślub w 1945 r.) była sanitariuszką harcerskich batalionów „Parasol” i „Zośka"
Losy po wojnie :
Inżynier elektryk, profesor Politechniki Warszawskiej i Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie. Do Warszawy powrócił w marcu 1945 roku, od 7 kwietnia 1944 r. do października 1946 pracował jako kreślarz w Wydziale Nadzoru i Zleceń Biura Odbudowy Stolicy. Równocześnie od kwietnia 1945 uczęszczał na zajęcia politechniczne zorganizowane przez Janusza Groszkowskiego w Instytucie Telekomunikacji na Pradze. We wrześniu tr. ujawnił swą okupacyjną przynależność do Armii Krajowej. W styczniu 1946 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W lutym 1947 podjął pracę jako starszy konstruktor w Polskim Radiu i opracowywał projekty stacji nadawczych dla rozgłośni wojewódzkich. W grudniu 1948 uzyskał dyplom inżyniera elektryka i magistra nauk technicznych. Pracą dyplomową Andrzeja Sowińskiego napisaną pod kierunkiem J. Groszkowskiego, był projekt dziesięciokilowatowej radiowej stacji nadawczej, którą uruchomiono w grudniu t.r. w Fortach Mokotowskich jako radiostację «Warszawa II». W 1954 roku, po zwolnieniu z odbywania dalszej kary objął funkcję kierownika działu przyrządów pomiarowych w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg, następnie kolejno był pracownikiem laboratorium naukowo-badawczego (od kwietnia 1955) i głównym inżynierem Zakładu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej, Oddział w Warszawie. W styczniu 1957 był współorganizatorem Zakładu Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej (ZOPAN) i objął jego dyrekcję. W październiku 1957 został zrehabilitowany postanowieniem Warszawskiego Sądu Wojewódzkiego. Od grudnia 1958 był zatrudniony w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym (ITR) kolejno jako kierownik pracowni automatyzacji pomiarów, kierownik Zakładu Miernictwa, sekretarz naukowy i wicedyrektor ds. naukowych. W lipcu 1963 został mianowany samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym. W r. 1965 wstąpił do ZBoWiD, a w roku następnym do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dn. 31 V 1966 doktoryzował się na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej na podstawie pracy "Wybór częstotliwości powtarzania automatycznych pomiarów cyfrowych", napisanej pod kierunkiem Stefana Hahna. W tym okresie opracował konstrukcje kilkunastu przyrządów, m.in. miernika ciśnienia, siły i ciągu dla rakiet (1958), woltomierza cyfrowego, przetwornika analogowego i tranzystorowego układu trójstanowego (1961) oraz cyfrowego komutatora pomiarowego (1965), a także opublikował prace: Zasady telewizji (W. 1957, wyd. 4 poprawione W. 1960), Co to jest bioelektryka (W. 1962), Elektroniczne maszyny liczące (W. 1962, 1965), Cyfrowa technika pomiarowa (W. 1967, wyd. 3 zmienione i rozszerzone, W. 1975–6), Automatyzacja pomiarów produkcji elektronicznej (W. 1968). W l. sześćdziesiątych uczył w warszawskich szkołach: Technikum Łączności, PaństwowejSzkole Technicznej Min. Przemysłu Ciężkiego i Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, był też współautorem programów nauczania z dziedziny miernictwa elektronicznego. Opublikował podręczniki "Elektronika i automatyka" (W. 1970, 1973) oraz "Automatyka przemysłowa. Dla elektroników" (W. 1972). W r. 1967 za prace naukowo-badawcze otrzymał nagrodę przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki. W czerwcu 1971 objął S. dyrekcję Przemysłowego Inst. Elektroniki (PIE). Dn. 18 IV 1973 został mianowany docentem i 10 VI 1976 profesorem nadzwycz. Priorytetowo traktował łączenie badań naukowych z zastosowaniem ich w przemyśle, m.in. opracował automatyzację procesu produkcji i kontroli elementów półprzewodnikowych (ok. 1973). Równocześnie od r. 1969 był wykładowcą Katedry Elektroniki Teoretycznej «A» (od r. 1970 Inst. Podstaw Elektroniki) Politechn. Warszawskiej i wykładał podstawy techniki cyfrowej, miernictwo cyfrowe, automatyzację pomiarów, konstrukcję elektronicznych przyrządów pomiarowych i wybrane zagadnienia miernictwa. W l. 1986–90 był też wykładowcą Akad. Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Był promotorem kilkunastu przewodów doktorskich, m.in. Andrzeja Wacha i Jerzego Łaszczyńskiego. W r. 1974 za prace w zakresie automatyzacji pomiarów został wyróżniony nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Przemysłu Maszynowego. Był także redaktorem naczelnym pism: „Biuletyn Wewnętrzny ITR” (1967–1969), „Prace ITR” (1969–1973), „Postępy Elektroniki” (1972–1973), „Prace PIE” (1973–1984), miesięcznika „Radioelektronik” (1976–1996) i zastępcą redaktora naczelnego „Radioamatora i Krótkofalowca”. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, a w oraz około stu artykułów popularnonaukowych. Należał do rad naukowych Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, Instytutu Technologii Elektronicznej, Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników oraz ITR i PIE. Był polskim przedstawicielem w pracach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej (od r. 1961) oraz przewodniczącym polskiej grupy specjalistów w Międzynarodowej Komisji Techniki Obliczeniowej (od r. 1975). Od r. 1973 reprezentował Polskę w Radzie Generalnej International Measurement Confederation oraz był współzałożycielem, wiceprzewodniczącym (1975–1979) i przewodniczącym (1979–1983) polskiej sekcji Międzynarodowej Organizacji Inżynierów Elektryków i Elektrotechników. W kraju działał w Stow. Elektryków Polskich jako wiceprezes Oddziału Warszawskiego (1975–1984), członek zarządu głównego (1978–1981, 1984–1994), członek prezydium (1984–1990) i przewodniczący Rady Programowej ds. Miernictwa Elektronicznego. Ponadto był członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki NOT. W grudniu 1989 przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w niepełnym wymiarze godzin jako wiceprzewodniczący Rady Naukowej i członek dyrekcji Inst. Łączności i wykładowca na Politechniki Warszawskiej (do roku 1991). Opublikował też podręcznik akademicki „Automatyczne testowanie w mikroelektronice” (W. 1991). Zmarł 14 kwietnia 1996 w Warszawie.
Aresztowanie :
We wrześniu 1945 roku ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną AK. Dnia 3 stycznia 1949 został aresztowany, osadzony w X Pawilonie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po przesłuchaniach w więzieniu na ul. Rakowieckiej i intensywnym śledztwie skazany przez Sąd Wojskowy na 15 lat pozbawienia wolności. Od r. 1951 był więziony w obozie pracy «Gęsiówka» przy ul. Anielewicza w Warszawie. Zwolniony 6 listopada 1954 roku. W październiku 1957 został zrehabilitowany postanowieniem Warszawskiego Sądu Wojewódzkiego.
Odznaczenia:
Krzyże Walecznych (1944), Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany Medalem Za 25 lat RWPG oraz Za zasługi dla obronności Kraju, a także Złotą Honorową Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej (dwukrotnie). Medalem SEP im. Mieczysława Pożaryskiego, Medal SEP im. Janusza Groszkowskiego.
Miejsce pochówku :
Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kw. D 12, rząd 1, grób 25.
Informacje dodatkowe:
Pochodził z rodziny o tradycjach kolejarskich i PPS-owskich, syn Szczepana Swoińskiego, inżyniera mechanika, radcy Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych. Andrzej Sowiński był dwukrotnie żonaty - po raz pierwszy z Krystyną Witkowską, uczestniczką Powstania Warszawskiego ( ślub odbył się 12 I 1945), po wojnie bibliotekarką Politechniki Warszawskiej. Mieli dwóch synów. Drugie małżeństwo (ślub 12 II 1983) z Anną ze Szwedów (ur. 1934), pracowniczką bankowości, było bezdzietne.
Źródła :
MPW-baza uczestników PW. Nota biograficzna w XL tomie "Polskiego Słownika Biograficznego". Fot. portretowa - MPW-zbiory, zdjęcie mogiły : p. Beata Trzcińska
Publikacje :
"Profesorowie i docenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951-2001" pod red. J.S. Bobera i R. Z. Morawskiego. Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2001; Zbigniew Zieliński: "Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Sowińskim". Prace Instytutu Łączności nr 106, Warszawa 1996, ISSN 0020-451X, ss.7-11, biogram na stronach Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotańskiego [Automatyka i Pomiary w Warszawie - apw.ee.pw.edu.pl]
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

plut. pchor. Andrzej Sowiński "Zagłoba" (1922-1996). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

plut. pchor. Andrzej Sowiński "Zagłoba" (1922-1996). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Powązki Wojskowe. kw. D 12, rząd  1, grób 25. Pochowany wraz z żoną Krystyną Sowińską z Witkowskich, sanitariuszką batalionów "Zośka" i "Parasol". Fot. p. Beata Trzcińska

Powązki Wojskowe. kw. D 12, rząd 1, grób 25. Pochowany wraz z żoną Krystyną Sowińską z Witkowskich, sanitariuszką batalionów "Zośka" i "Parasol". Fot. p. Beata Trzcińska

Nasz newsletter