Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1911-03-28
Data śmierci:
1988-08-01
Funkcja:
lekarz
Miejsce urodzenia:
Bydgoszcz
Imiona rodziców:
Władysław - ...
Nazwisko panieńskie:
Słoma
Wykształcenie:
Maturę uzy­skała w 1929 w Pozna­niu. Stu­dentka Wydziału Lekar­skiego Uni­wer­sy­tetu Poznań­skiego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1941 r. - ZWZ - AK. Szko­liła kon­spi­ra­cyj­nie grupy dziew­cząt i chłop­ców w Szpi­talu Wol­skim na Płoc­kiej. Pra­co­wała jako lekarz sta­ży­sta, następ­nie jako asy­stentka na oddziale radio­lo­gii u dr Marii Werken­tin (zamor­do­wa­nej w KL Auschwitz). Wkrótce prze­nio­sła się do Kli­niki Szpi­tala Dzie­ciątka Jezus do prof. Witolda Zawa­dow­skiego na oddział radiologii.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Dantyszka 2
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - punkt sanitarny w Kolonii Staszica; Szpital Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 - Nowogrodzka (?)
Dzielnica:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyjechała z Warszawy z rannymi - droga przez Zieleniak i Pruszków. Z obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 121) wypro­wa­dzona poza teren obozu przez pol­skie służby sani­tarne. Po krót­kiej prze­rwie zmo­bi­li­zo­wała siły i z całą pasją zabrała się do pracy. Współ­or­ga­ni­zo­wała filię szpi­tala na Płoc­kiej w Leśnej Pod­ko­wie w pry­wat­nej willi na 150 łóżek. Udało jej się ura­to­wać życie wielu ran­nym żoł­nie­rzom AK i cywi­lom, któ­rych z nie­zwy­kłym wysił­kiem wydo­byto z rąk opraw­ców nie­miec­kich i ukraińskich.
Losy po wojnie:
Po woj­nie kon­ty­nu­owała pracę leka­rza w wybra­nej spe­cjal­no­ści rent­ge­no­loga, zdo­była stop­nie naukowe dok­tora i docenta medy­cyny dzie­cię­cej. Pod­jęła pracę w Aka­de­mii Medycz­nej jako kie­row­nik Zakładu Radio­lo­gii szpi­tala dzie­cię­cego przy ul. Dani­ło­wi­czow­skiej oraz w lecz­nicy Mini­ster­stwa Zdro­wia i Opieki Społecznej.
Nazwisko po mężu:
Wałejko - 17 stycz­nia 1950 r. wyszła za mąż za Jana Wałejko, syna Zofii i Kon­stan­tego, uro­dzo­nego 16 V 1909 r. w Wołkowyszkach
Miejsce śmierci:
Bydgoszcz
Informacje dodatkowe:
Córka wła­ści­cieli ziem­skich. W 1939 wysie­dlona wraz z rodziną do Gene­ral­nej Guberni. Zamiesz­kała w War­sza­wie. Wkrótce zaprzy­się­żona w ZWZ, a następ­nie AK. Jako lekarz w czasie Powstania pro­wa­dziła punkt sani­tarny na Ocho­cie w Kolo­nii Sta­szica. Tu wraz z ran­nymi i per­so­ne­lem prze­żyła kosz­marne dni pacy­fi­ka­cji, gwałty, mordy i pożary pla­nowo orga­ni­zo­wane przez oddziały nie­miec­kie i ukra­iń­skie, aż do cał­ko­wi­tej zagłady dziel­nicy.
Publikacje:
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego - Powstanie Warszawskie i medycyna", wydanie II, Warszawa 2003 r.
Uwagi:
W publikacjach spotykana jako Edyna Barbara lub Barbara Słomówna-Wałejko
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

dr Edyna Barbara Słomówna-Wałejko (1911-1988). Fot. AR MPW

dr Edyna Barbara Słomówna-Wałejko (1911-1988). Fot. AR MPW

Nasz newsletter