Pseudonim:
"Harry"
Data urodzenia:
1918-03-05
Data śmierci:
1985-08-04
Funkcja:
p.o. lekarza
Stopień:
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia:
Orsza
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Absolwent Gim­na­zjum im. Fry­de­ryka Cho­pina w Socha­cze­wie (matura 1938). W maju 1938 roku powo­łany na dywi­zyjny kurs pod­cho­rą­żych pie­choty w Skier­nie­wi­cach. Od maja 1939 prze­nie­siony do Szkoły Pod­cho­rą­żych Zawo­do­wych w Ostro­wi Mazo­wiec­kiej. Na ćwi­cze­nia woj­skowe dele­go­wany do 10 Pułku Pie­choty w Łowi­czu. W czasie okupacji student medy­cyny Taj­nego Uni­wer­sy­tetu Ziem Zachod­nich i szkoły sani­tar­nej Zaorskiego.
Kampania wrześniowa:
Uczestnik walk w szeregach 10 pp. Pełnił funkcję ordy­nan­sa bojo­wego mię­dzy płk. Czaj­kow­skim i mjr. Doro­żyń­skim. Brał udział w bitwie pod Jano­wem Lubel­skim (2.10.1939). Uniknął niewoli. Powrócił do Łowicza.
Udział w konspiracji 1939-1944:
ZWZ - AK : wpro­wa­dzony do orga­ni­za­cji w grudniu 1939 r., zaprzy­się­żony przez pchor. rez. Gost­kie­wi­cza
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 4. Rejon "Reguła" ("Zagończyk") - punkt sanitarny Zielna 22
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wraz ze szpitalem przebywał w Warszawie do 11 października 1944. Skierowany następnie do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd udało mu się zbiec do Milanówka, a dalej do rodziców w rodzinnym Łowiczu.
Miejsce śmierci:
Konin
Ze wspomnień Henryka Winczewskiego:
"Od pierw­szych chwil po wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skiego przy­stą­pi­łem do niego i udzie­la­nia pierw­szej pomocy sani­tar­nej ran­nym powstań­com i lud­no­ści cywil­nej War­szawy w zaim­pro­wi­zo­wa­nym punk­cie sani­tar­nym przy ulicy Ziel­nej 22 (opiekę medyczną w tym punk­cie spra­wo­wał dr Witali). Pamię­tam dzień 17 sierp­nia, oraz to że ok. godziny 18-tej zosta­łem wezwany przez pie­lę­gniarkę do majora Zagoń­czyka. Miesz­ka­łem przy ul. Mar­szał­kow­skiej 127 a zamel­do­wać musia­łem się na Mar­szał­kow­skiej 125 gdzie sta­cjo­no­wał mjr. Zagoń­czyk. Nie­stety do niego już nie dotar­łem. Sze­dłem piw­nicą i w tym cza­sie pocisk z działa kole­jo­wego znisz­czył ofi­cynę budynku w któ­rym miesz­ka­łem i część sąsied­niego budynku przy Mar­szał­kow­skiej 129. Nie było moż­li­wo­ści aby w tych warun­kach prze­do­stać się i zamel­do­wać u majora Zagoń­czyka. Ten roz­kaz majora i wywo­ła­nie mnie przez pie­lę­gniarkę spo­wo­do­wał, że opu­ści­łem miesz­ka­nie które legło w gru­zach i gdy­bym tam był nie byłoby mnie zapewne wśród żywych. Pamię­tam także, że w pierw­szych dniach powsta­nia w jakiejś akcji którą dowo­dził porucz­nik Wiśniew­ski (nie wiem czy to nazwi­sko czy pseu­do­nim) idąc od ulicy Ziel­nej w kie­runku Żela­znej doszło do walki w któ­rej został ciężko ranny w głowę dowódca. Prze­nie­siony został do punktu na Moniuszki 1 i tam w obec­no­ści kilku woj­sko­wych został odzna­czony przez ówcze­snego płk. Mon­tera. Dowódca wkrótce zmarł. Przy­dzie­lono mnie do IV rejonu, I baonu sztur­mo­wego jako dowódcę dru­żyny sani­tar­nej z którą bra­łem udział w akcjach. Pamię­tam akcję na PAST-ę (od strony Ziel­nej) – byłem świad­kiem jak z piw­nic tego obiektu wycho­dziło 17 jeń­ców nie­miec­kich. Pamię­tam jak z mio­ta­czem pło­mieni ata­ko­wał – zapa­lał PAST-ę porucz­nik Wiśniew­ski. Był tam też wśród bio­rą­cych udział w akcji pocho­dzący i znany mi z Łowi­cza porucz­nik wojsk pod­ha­lań­skich Cze­sław Gałaj. Po dzia­ła­niach na PAST-ę otrzy­ma­łem roz­kaz prze­miesz­cze­nia się i roz­po­czę­cia dzia­łań przy Kró­lew­skiej 16. Akcja mej dru­żyny trwała dobę i była sko­ja­rzona z akcją na Ogród Saski. Po dobie wró­ci­li­śmy z powro­tem na Zielną, gdzie w tym cza­sie sta­cjo­no­wał kpt. Rum i jego oddział z sekre­ta­rzem por. Wil­czyń­skim (tenże porucz­nik wziął ode mnie legi­ty­ma­cję celem wpi­sa­nia awansu). Po kilku dniach Sztab prze­niósł się na ul. Zgoda a ja wraz z sani­ta­riu­szami zamel­do­wa­łem się na ul. Zło­tej 22 (dawny Wydział Skar­bowy). W tym cza­sie byli tam leka­rze: dr Koło­dziej­ska, dr Pigoń, dr Pokrzy­wiń­ski, dr Ger­lecki, stu­dent medy­cyny Zna­niecki Tade­usz i inni któ­rych nie pamię­tam (10 leka­rzy i 3 stu­den­tów medy­cyny). Jak sobie przy­po­mi­nam na tym punk­cie było dużo cho­rych na tyfus brzuszny – byli to prze­waż­nie żoł­nie­rze kpt. Iskry. W tym szpi­talu prze­by­wa­łem do dnia 11 paź­dzier­nika – skąd część per­so­nelu medycz­nego ode­szła z woj­skami do nie­woli, a resztę zapro­wa­dzono do obozu do Prusz­kowa. W tej ostat­niej gru­pie byłem rów­nież ja i zbie­głem do Mila­nówka a następ­nie Łowi­cza gdzie miesz­kali moi Rodzice. W pierw­szych dniach powsta­nia otrzy­ma­łem legi­ty­ma­cję Armii Kra­jo­wej (koloru różo­wego) w któ­rej oprócz nazwi­ska i daty uro­dze­nia był mój pseu­do­nim „Harry”. Na dru­giej stro­nie tej legi­ty­ma­cji był mój awans na porucz­nika Armii Kra­jo­wej pod­pi­sany przez gene­rała Mon­tera.? Legi­ty­ma­cja wraz z pie­niędzmi (z żołdu) stem­plo­wa­nymi stem­plem AK zagi­nęła z ukry­cia na stry­chu domu w któ­rym mie­ściła się przy­chod­nia kole­jowa i w któ­rym miesz­kali rodzice mojej żony uczest­niczki Powsta­nia War­szaw­skiego Danuty Choińskiej."
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Henryk Winczewski ps. "Harry" (1918-1985) Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - <i>Medycy Powstania </i>

Henryk Winczewski ps. "Harry" (1918-1985) Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - Medycy Powstania

Warszawa, okres okupacji. Hen­ryk Win­czew­ski - na zdjęciu  pierw­szy z lewej, w środku NN, z pra­wej Mie­czy­sław Pampiłowski. Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - <i>Medycy Powstania </i>

Warszawa, okres okupacji. Hen­ryk Win­czew­ski - na zdjęciu pierw­szy z lewej, w środku NN, z pra­wej Mie­czy­sław Pampiłowski. Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - Medycy Powstania

Pod­czas zajęć w Szkole Zaor­skiego lub w Taj­nym Uni­wer­sy­te­cie Ziem Zachod­nich. Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - <i>Medycy Powstania </i>

Pod­czas zajęć w Szkole Zaor­skiego lub w Taj­nym Uni­wer­sy­te­cie Ziem Zachod­nich. Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - Medycy Powstania

Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - <i>Medycy Powstania </i>

Fot. archiwum rodzinne Zbigniewa Winczewskiego - Medycy Powstania

Nasz newsletter