Jadwiga Antonina Krzyżanowska

Pseudonim:
"Inka"
Data urodzenia:
1923-04-24
Data śmierci:
2002-11-05
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
501 / 823
Miejsce urodzenia:
Radom
Imiona rodziców:
Tadeusz - Helena z domu Berezowska
Wykształcenie do 1944 roku:
Absolwentka szkoły powszechnej w Byd­gosz­czy. Małą maturę uzy­skała w War­sza­wie w cza­sie oku­pa­cji, na taj­nych kom­ple­tach. Po maturze uczennica War­szaw­skiej Szkoły Pie­lę­gniar­skiej przy ulicy Koszy­ko­wej 78.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od września 1942 roku. I Obwód „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon; komen­dant "Radwan" (płk E. Pfe­if­fer) Kierowana była do prac w szpi­ta­lach war­szaw­skich do pomocy ran­nym i miała wyzna­czane dyżury w szpi­ta­lach: Prze­mie­nie­nia Pań­skiego, Dzie­ciątka Jezus i w szpi­talu przy ul. Koszy­ko­wej 78. Jako sani­ta­riuszka brała udział w akcjach uwal­nia­nia ran­nych prze­by­wa­ją­cych pod nad­zo­rem gestapo. W kon­spi­ra­cji została prze­szko­lona do pracy w szpi­ta­lach polowych.
Miejsce koncentracji na godzinę „W”:
Nie dotarła do wyzna­czo­nego punktu i jako sani­ta­riuszka "Inka" sta­wiła się w naj­bliż­szym Punk­cie Sani­tar­nym przy ulicy Wil­czej 7, przy­go­to­wa­nym przez Zgro­ma­dze­nie Sióstr Fran­cisz­ka­nek od Cier­pią­cych.
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Szpital Polowy ul. Wilcza 13
Dzielnica:
Śródmieście Południe
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim, losy rodziny :
W Powstaniu uczestniczyła czwórka rodzeństwa Krzyżanowskich: najstarszy - Zdzisław ps."Żbik" (ur. w 1919 roku, zmarł w 2014), Jadwiga "Inka" (rocznik 1923, zm. w 2002 r.), Bohdan "Pantera"(rocznik 1927, zm. 2012) oraz najmłodszy Maksymilian ps."Dębno", rocznik 1928. Po Powstaniu dwaj bracia Jadwigi - Zdzisław i Bohdan, walczący w Śródmieściu Południowym żołnierze kompanii szturmowej I Obwodu "Radwan” Podobwodu "Sławbor" znaleźli się w obozach jenieckich na terenie Niemiec.
Losy po Powstaniu:
Po kapi­tu­la­cji prze­by­wała jesz­cze przez okres dwóch tygo­dni w budynku Szkoły Pie­lę­gniar­skiej przy ulicy Koszy­ko­wej i wraz z kole­żan­kami wyno­siła ran­nych, cho­rych i wypro­wa­dzała sta­rych ludzi z piw­nic i ruin zbu­rzo­nego mia­sta. Po opusz­cze­niu War­szawy prze­szła przez obóz w Prusz­ko­wie (Dulag 121). Udało się jej zbiec z trans­portu i unik­nąć wywie­zie­nia do obozu w Niemczech. Po ucieczce z trans­portu zna­la­zła się w oko­li­cach Kra­kowa, we wsi Kli­mon­tów, powiat pro­szo­wicki. Spę­dziła tam zimę roku 1944 aż do wyzwo­le­nia.
Losy po wojnie:
Po wojnie kontynuowała naukę w Gdań­skiej Szkole Pie­lę­gniar­skiej. Zło­żyła egza­min pań­stwowy przed Komi­sją Egza­mi­na­cyjną z wyni­kiem celu­ją­cym w dn. 18 czerwca 1948 r. W tym samym roku roz­po­częła stu­dia medyczne na uni­wer­sy­te­cie w Lubli­nie, a ukoń­czyła je w War­sza­wie, uzy­sku­jąc w 1954 r. dyplom leka­rza. Pod­jęła pracę zawo­dową jako lekarz rejo­nowy w Przy­chodni Wydziału Zdro­wia na Pra­dze Pół­noc, przy ulicy Ratu­szo­wej. Naj­dłu­żej, bo od 1956 r. do 1979 r., pra­co­wała w Insty­tu­cie Hema­to­lo­gii przy ulicy Cho­cim­skiej w War­sza­wie. Tam uzy­skała I, a następ­nie II sto­pień spe­cja­li­za­cji w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych. Opu­bli­ko­wała 16 prac z zakresu cho­rób krwi. W latach 1979 - 1984 pra­co­wała w Przy­chodni Pra­cow­ni­czej ZOZ Praga Połu­dnie, gdzie zaj­mo­wała sta­no­wi­sko kie­row­nika, zysku­jąc zaufa­nie i sym­pa­tię pacjen­tów. Od 1984 roku prze­szła do pracy w ZOZ Wola Zachód, obej­mu­jąc sta­no­wi­sko leka­rza spe­cja­li­sty, konsultanta. Zmarła 5 listopada 2002 r.
Odznaczenia:
Odzna­czona Krzy­żem Kawa­ler­skim Orderu Odro­dze­nia Pol­ski, War­szaw­skim Krzy­żem Powstań­czym oraz Odznaką „Za wzo­rową pracę w służ­bie zdrowia”.
Nazwisko po mężu:
Woźniakowska
Miejsce śmierci:
Warszawa
Publikacje:
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego - Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południe, ulica Krucza róg Pięknej. Krzyżanowscy: od lewej: Maksymilian "Dębno", Jadwiga "Inka",  Bohdan "Pantera",  Zdzisław "Żbik". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982-34, dar Jadwigi Podrygałło. Ujęcie tożsame - MPW-IK/2521, zbiór Stanisława Kopfa

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południe, ulica Krucza róg Pięknej. Krzyżanowscy: od lewej: Maksymilian "Dębno", Jadwiga "Inka", Bohdan "Pantera", Zdzisław "Żbik". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982-34, dar Jadwigi Podrygałło. Ujęcie tożsame - MPW-IK/2521, zbiór Stanisława Kopfa

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południe, ulica Krucza róg Pięknej. Stoją od lewej: Maksymilian ps. "Dębno", Jadwiga ps. "Inka" i Bohdan Krzyżanowscy.  Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982-33

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południe, ulica Krucza róg Pięknej. Stoją od lewej: Maksymilian ps. "Dębno", Jadwiga ps. "Inka" i Bohdan Krzyżanowscy. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/3982-33

Jadwiga Krzyżanowska-Woźniakowska "Inka" Fotografia powojenna.

Jadwiga Krzyżanowska-Woźniakowska "Inka" Fotografia powojenna.

Nasz newsletter