Pseudonim:
"Zosia"
Data urodzenia:
1922-04-23
Data śmierci:
2021-07-15
Funkcja:
łączniczka
Stopień:
strzelec
Pseudonimy:
"Inka", "Córka", "Zosia" (w czasie Powstania)
Nazwisko konspiracyjne:
Wojciechowska
Miejsce urodzenia:
Brasław
Imiona rodziców:
Jan Aleksander (zamordowany przez NKWD w Katyniu) - Maria z domu Ostyk-Narbutt
Udział w wojnie obronnej 1939:
Uczestniczka obrony Warszawy, działała w Harcerskim Pogotowiu Wojennym, telefonistka w Urzędzie Pocztowym przy ul Nowogrodzkiej, następnie łączniczka-goniec. Pod koniec walk była sanitariuszką
Wykształcenie do 1944:
Studentka Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego doc. Jana Zaorskiego przy ul Koszykowej 78. Pod przykrywką tej działającej oficjalnie szkoły, funkcjonował Tajny Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyczne zajęcia odbywała w Szpitalu Wolskim przy ul. Płockiej 26.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od listopada 1939 r - wprowadzona przez swoją matkę Marię. W mieszkaniu jej rodziców przy ul. Marszałkowskiej 4 m. 2 obywały się pierwsze spotkania organizacyjne Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski tworzonej przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Wraz z matką w latach 1939-1944 była łączniczką KG ZWZ następnie KG AK. Po aresztowaniu gen. "Grota" Roweckiego w mieszkaniu odbywały się odprawy płk. "Nila" (August Emil Fieldorf). Przydział organizacyjny w lipcu 1944 - Komenda Główna Armii Krajowej - V Oddział (Łączności) - Wydział Vk (łączność konspiracyjna) - Centrala Pocztowa Oddziału V (Poczta Główna) "Kundle" - szefowa "Berta" (Janina Sippko)
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Marszałkowska 4 m.2
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - V Oddział (Łączności) - Wydział Vk (łączność konspiracyjna). Od wyjścia KG AK z Woli na Stare Miasto była w dyspozycji komendanta Okręgu Warszawskiego AK gen. "Montera" jako jego łączniczka z Komendą Główną AK
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Wola - Śródmieście Północ - kanały - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe - Górny Czerniaków
Odniesione rany:
Ranna (kontuzjowana) w czasie przenoszenia meldunku, pod koniec września u zbiegu Koszykowej, Pięknej i Kruczej podczas eksplozji bomby. Opatrzona w szpitalu polowym przy ul. Wilczej 27 powróciła do służby.
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Jej matka Maria Bauerowa ps. "Renata" była łączniczką KG AK
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z matką w grupie ludności cywilnej. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie wydostała się do Kielc, skąd dotarła do Częstochowy i rozpoczęła dalszą działalność konspiracyjną w odtwarzanej Komendzie Głównej AK, jako jedna z łączniczek gen. "Niedźwiadka" (Leopold Okulicki). Po zajęciu Częstochowy przez Armię Czerwoną powróciła z matką do Warszawy.
Losy po wojnie:
Po ukończeniu studiów pracowała w Instytucie Hematologii i laboratorium parowozowni na Odolanach. Po aresztowaniu jej matki otrzymała nakaz pracy w Szczecinie, pracowała przez wiele lat w Słupsku. Na początku lat 70. powróciła do Warszawy. Czło­nek Komi­sji Zdro­wia przy Zarzą­dzie Głów­nym Inwa­li­dów Wojen­nych RP, sekre­tarz Koła Leka­rzy i Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego 1944 r. przy Towa­rzy­stwie Lekar­skim Warszawskim.
Odznaczenia:
Odzna­czona Krzy­żem Ofi­cer­skim Orderu Polski, Srebr­nym Krzy­żem Vir­tuti Mili­tari, Krzy­żem Walecz­nych, War­szaw­skim Krzy­żem Powstań­czym, Meda­lem Woj­ska Pol­skiego (czte­ro­krot­nie), Srebr­nym Krzy­żem Zasługi z Mie­czami, Krzy­żem Armii Kra­jo­wej, Złotą Odznaką „Zasłu­żony dla Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych”, Złotą Odznaką Hono­rową „Za zasługi dla War­szawy”, Odznaką „Za wzo­rową pracę w Służ­bie Zdro­wia”, Odznaką Wete­rana Walk o Nie­pod­le­głość i innymi.
Nazwisko po mężu:
Janina Ludwika Gellert
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, nekrolog UdsKiOR z 26.07.2021
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Janina Ludwika Bauer - Gellert. Fot. Związek Inwalidów Wojennych, Oddział Żoliborz

Janina Ludwika Bauer - Gellert. Fot. Związek Inwalidów Wojennych, Oddział Żoliborz

Janina Ludwika Bauer - Gellert. Fot. Archiwum Historii Mówionej MPW

Janina Ludwika Bauer - Gellert. Fot. Archiwum Historii Mówionej MPW

Nasz newsletter