Pseudonim:
"Wanda"
Data urodzenia:
1928-10-19
Data śmierci:
2019-05-07
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Pseudonimy:
"Joanna", "Wanda"
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Wacław - Walentyna z domu Mok­sie­wicz
Adres przed wojną:
Warszawa ul. Kopernika 10 m. 2
Wykształcenie:
W cza­sie oku­pa­cji ukoń­czy­ła szkołę pod­sta­wową im. Z. Wołow­skiej, a następ­nie gim­na­zjum im. Cecylii Pla­ter-Zyber­kówny w ramach taj­nych kom­ple­tów.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Praktykę sanitarną odbyła w Szpi­talu im. Karola i Marii, w War­szaw­skiej Szkole Pie­lę­gnia­rek oraz w ambu­la­to­rium i sali ope­ra­cyj­nej Szpi­tala im. Dzie­ciątka. Jezus (szkolenia prowadziła dr Brat­kow­ska.)
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) : Punkt sanitarny ul Nowogrodzka róg Pankiewicza następnie : pułk KG AK "Baszta" - sanitariat - Szpital Elżbietanek ul. Goszczyńskiego 1
Szlak bojowy:
Mokotów - kanały - Śródmieście Południe.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jej brat Krzysztof ps "Smok" walczył w batalionie "Golski", następnie w zgrupowaniu "Radosław"
Losy po Powstaniu:
Po wyjściu z kanałów została przeprowadzona w konwoju do Fortu na Mokotowie, skąd przetransportowano ją do obozu w Pruszkowie (Dulag 121) Następnie wywieziona do obozu w Skierniewicach.
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Ojciec Wacław Bit­ner ‑ syn gen. Ryszarda Bit­nera, był adwo­ka­tem, posłem na sejm RP z ramie­nia Chrze­ści­jań­skiej Demo­kra­cji. Matka Walen­tyna Bit­ner z domu Mok­sie­wicz, lekarz pedia­tra, pra­co­wała jako lekarz szkolny. W sześciopokojowym mieszkaniu przy Kopernika 10 mieściła się kancelaria ojca. W 1939 r. ojciec Joanny i Krzysztofa poprzez Rumu­nię udał się do Paryża; potem działał jako kon­sul w Tulu­zie. Następ­nie do końca wojny prze­by­wał w USA. Matka Joanny w cza­sie oku­pa­cji będąc refe­rentką sani­tarną w Kan­ce­la­rii Głów­nej AK, zor­ga­ni­zo­wała dru­żynę sani­tarną, do któ­rej nale­ża­ła córka i jej kole­żanki: Zosia Bodytko, córka admi­ni­stra­tora domu, Hanka Bukow­ska córka zna­nego far­ma­ceuty, wła­ści­ciela apteki na rogu Mar­szał­kow­skiej i Pięk­nej a także Teresa Mężyń­ska.
Nazwisko po mężu:
Joanna Bitner-Lisowska
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), w grobie rodzinnym
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, TLW, MPW-zbiory: wspomnienia sygn. P/4939. Informacja o śmierci przekazana przez Pokój Kombatanta MPW
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Joanna Bitner-Lisowska ps. "Wanda" Fot. <i>Medycy Powstania </i>

Joanna Bitner-Lisowska ps. "Wanda" Fot. Medycy Powstania

Nasz newsletter