Pseudonim:
"Krystyn"
Data urodzenia:
1926-01-13
Data śmierci:
2019-09-20
Funkcja:
dowódca drużyny
Stopień:
kapral podchorąży
Numer legitymacji AK:
15109
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Rodzice:
Jerzy - Alina z domu Magnuska.
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń Gimnazjum Górskiego, od jesieni 1939 r. kontynuował naukę w Gimnazjum im. Mickiewicza. W maju 1944 r. uzyskał maturę na tajnych kompletach
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od połowy maja 1942 r. członek Szarych Szeregów w 3. WDH im księcia J. Poniatowskiego przy Gimnazjum im A. Mickiewicza w Warszawie; wprowadzający Stanisław Bontemps (kolega szkolny, późniejszy prof. SGGW w Warszawie); uczestniczył m.in. w rozpoznaniu niemieckich kolumn samochodowych przejeżdżających przez Warszawę. W listopadzie 1942 r. złożył przysięgę żołnierską na ręce ppor. "Wojtka” (Wojciecha Żaczkiewicza) dowódcy plutonu 225 żoliborskiego zgrupowania "Żmija”. Został skierowany na kurs podoficerski (młodszych dowódców), który ukończył wiosną roku 1943 w stopniu starszego strzelca. Przez kolejne miesiące tego roku sam prowadził szkolenia strzeleckie w trzech sekcjach żołnierzy z Woli i Pragi. Latem 1943 r. został skierowany do Szkoły Podchorążych im. Lisa-Kuli, którą ukończył w czerwcu 1944 r. w stopniu kaprala podchorążego. Jesienią 1943 r. wchodził w skład obstawy akcji likwidacyjnej przeprowadzonej pod dowództwem ppor. "Wojtka” na ul. Elektoralnej w Warszawie. Na Żoliborzu, w piwnicy domu przy ul. Krechowieckiej, produkował butelki samozapalające. 2 lutego 1944 r. w czasie przygotowań do nieudanej akcji likwidacyjnej na ulicach Żoliborza został ujęty przez policję niemiecką wraz z dwoma kolegami z plutonu 225: "Bogdanem” (Bogdan Broniowski) i "Wackiem” (Wacław Gluth-Nowowiejski). Przewiezieni do siedziby Schutzpolizei "Nordwache” (Chłodna róg Żelaznej), a następnie do siedziby Gestapo w al. Szucha, dzięki niezwykle szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i po krótkim przesłuchaniu zostali wieczorem tego samego dnia zwolnieni. Ze względu na zagrożenie, spowodowane tym aresztowaniem, konspiracyjnego archiwum znajdującego się w jego mieszkaniu oraz ze względu, że w tym mieszkaniu, po ucieczce z obozu internowania na Węgrzech mieszkał na płk. "Twardy" (Jan Kotowicz - później ostatni dowódca 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK) polecono mu przerwać kontakty z jednostką macierzystą, tj. z plutonem 225 zgrupowania "Żmija” II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Został on, w czerwcu 1944 r., przeniesiony do sztabu 4. Rejonu I Obwodu (Śródmieście), którego dowódcą był mjr. "Zagończyk” (Stanisław Steczkowski). Około 15 lipca 1944 r. został wyznaczony przez mjr. "Zagończyka" na dowódcę sekcji ochrony jego sztabu z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 125. Służbę tę pełnił do dnia wybuchu Powstania. W latach 1942-1944 równocześnie z zadaniami wykonywanymi w Armii Krajowej pomagał swojej Matce w budowie skrytek w ich mieszkaniu i utrzymaniu centralnego archiwum "Obozu Polski Walczącej” (OPW). Był także łącznikiem donoszącym z punktów kontaktowych do archiwum przechowywaną tam prasę konspiracyjną oraz inne dokumenty i materiały. Był także członkiem tzw. "Młodzieżówki OPW”, którą kierował "Wilczek" (Andrzej Rudziński - późniejszy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie).
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Rakowiecka 41a.
Miejsce koncentracji przed godziną "W":
Lokal sztabu 4. Rejonu I Obwodu - ul. Marszałkowska 125.
Oddział:
Z chwilą wybuchu Powstania dowodzona przez niego sekcja ochrony sztabu weszła w skład I plutonu, dowódca ppor. "Cyk” (NN), a po jego śmierci ppor. "Słoń” (Oskar Szmidt), wchodzącego w skład kompanii szturmowej "Stefan” dowodzonej przez por. "Stefana” (Stefan Skórzewski). Kompania ta była odwodem dowódcy 4. Rejonu I Obwodu mjr. "Zagończyka". We wrześniu 1944 r. weszła w skład I Batalionu Szturmowego "Rum” dowodzonego przez kpt. "Ruma” (Kazimierz Bilski).
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. Razem z I plutonem kompanii "Stefan”, w pierwszych dniach Powstania (1-3 sierpnia), brał udział w ciężkich walkach z oddziałem Ukraińców atakujących siedzibę sztabu 4. Rejonu (Marszałkowska 125 i 127). W sierpniu 1944 r. walczył w rejonach pl. Grzybowskiego i ul. Królewskiej, a także ulic Grzybowskiej i Ceglanej (Browar Haberbusch i Schiele). Ze swym plutonem osłaniał zdobycie gmachu PAST-y w rejonie ul. Zielnej. We wrześniu brał udział w ciężkich walkach w rejonie ulic Nowy Świat i Chmielna.
Odniesione rany:
4 września 1944 r. został kontuzjowany w piwnicy zbombardowanego domu przy ul. Szpitalnej 4, w którym mieścił się sztab 4. Rejonu. Po trzech dniach powrócił do służby w swoim oddziale.
Awanse:
Ze starszeństwem 11.11.1944 r. mianowany podporucznikiem. W roku 2000 awansowany na kapitana W.P. w stanie spoczynku.
Losy po Powstaniu:
W okresie: 10.10.1944-23.04.1945 jeniec Stalagu IV-B/H (szpital jeniecki) Zeithain (podobóz Stalagu IV-B/H Mühlberg)
Numer jeniecki:
299470
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu z niewoli (23.04.1945 r.) powrócił do Kraju i odnalazł swoją Matkę w Kielcach. Wobec groźby aresztowania przez UB wyjechał na Śląsk, gdzie włączył się w działalność Opolskiej Grupy Operacyjnej przy Komitecie Rady Ministrów, która prowadziła inwentaryzację i przejmowanie obiektów przemysłowych od wojsk sowieckich. We wrześniu 1945 roku rozpoczął studia na wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W tym samym czasie ujawnił swoją okupacyjną i powstańczą działalność przed Komisją Likwidacyjną byłej Armii Krajowej, kierowaną przez mjr. "Wiktora-Jacka” (Zygmunta Waltera-Janke) komendanta Rejonu Śląskiego A.K. (później generała W.P.) Po dwóch latach pobytu na Śląsku przeniósł się do Sopotu i kontynuował studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W tym czasie działał w zarządzie Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej, pełniąc funkcję kierownika sekcji informacji i propagandy, która wydała tzw. "Jednodniówkę” pt. "XXV lat Bratniej Pomocy w Gdańsku”. Stało się to przyczyną represji politycznych i w roku 1949 relegowania go, z kilkoma kolegami ze studiów z tzw. "wilczymi biletami”. Po 40 latach od tego wyroku, w roku 1989 zostali oni rehabilitowani przez prof. H. Samsonowicza, pierwszego ministra Edukacji Narodowej niepodległej Polski. Po przymusowym przerwaniu studiów pracował jako nauczyciel w szkołach zawodowych do roku 1952, a później jako p.o. inżyniera w Biurze Inwestycyjnym Polskiego Radia w Warszawie. Zatajając "wilczy bilet” kontynuował studia w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Warszawie, gdzie w 1953 r. otrzymał dyplom inżyniera ze specjalnością teletransmisja. Pracując dydaktycznie w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej i naukowo w Katedrze Teletransmisji Przewodowej Politechniki Warszawskiej kontynuował studia magisterskie i w 1959 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. W latach 60. i 70. był wykładowcą na: WSI, PW, SGPiS oraz CODKK. W roku 1967 rozpoczął pracę w Instytucie Łączności jako kierownik kolejno dwóch zakładów naukowo-badawczych: miernictwa i sieci telekomunikacyjnych. W roku 1974 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i w roku 1977 został mianowany docentem w Instytucie Łączności, a w 1990 roku został powołany na stanowisko zastępcy do spraw naukowych dyrektora tego instytutu. W roku 1996, ze względów zdrowotnych przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Począwszy od roku 1975 rozpoczął działalność dziennikarską. W latach 1975-2008 był redaktorem naczelnym (lub jego zastępcą) kilku czasopism naukowych lub naukowo-technicznych o tematyce telekomunikacyjnej i elektronicznej. Kilkadziesiąt lat był związany z redakcją Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, których był następnie Honorowym Redaktorem Naczelnym. W okresie swojej aktywności zawodowej był promotorem kilku rozpraw doktorskich, członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności oraz Naukowych Rad Konsultacyjnych przy ministrach łączności i komunikacji. Był także członkiem kilku zagranicznych oraz krajowych stowarzyszeń i instytucji naukowych, w tym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Autor lub współautor licznych (łącznie ponad 200 pozycji) książek, artykułów, skryptów, patentów, referatów i opracowań. Za osiągnięcia w swojej działalności zawodowej i społecznej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżami: Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także wieloma medalami, odznakami i wyróżnieniami.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (rozkaz z dnia 15.09.1944). Po wojnie: Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej (Szare Szeregi); Krzyż Armii Krajowej (Kompania "Stefan”); Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki i inne medale oraz odznaki.
Informacje dodatkowe:
Ojciec: Jerzy (chirurg wojskowy), porucznik, służba: 1919-1920 wojna polsko-bolszewicka, m.in. w dywizji gen. Żeligowskiego; wojna obronna 1939 - ordynator w Pociągu Sanitarnym; 1939-1941 internowany na Węgrzech; 1941-1944 Polskie Siły Zbrojne na Bliskim Wschodzie m.in. Brygada Karpacka; zmarł w 1944 r., pochowany na brytyjskim cmentarzu wojennym w Tel el Kebir w Egipcie. Matka: Alina z domu Magnuska, dziennikarka, w wojnie polsko bolszewickiej korespondent wojenny, w latach okupacji członek konspiracyjnej organizacji politycznej "Obóz Polski Walczącej”, w latach 1941-1944 prowadziła we własnym mieszkaniu w Warszawie konspiracyjne, centralne archiwum tej organizacji.
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), w grobie rodzinnym, kwatera 118, rząd 5, miejsce 24
Źródła:
Krystyn Plewko: „Fotografie z Powstania Warszawskiego oraz 50 lat później”, „Wspomnienia z mojego dwuletniego pobytu w Gliwicach w latach 1945-1947”, Warszawa 2011. Zbiory MPW, sygn. P/7326. Autorem wszystkich zamieszczonych w biogramie zdjęć z okresu Powstania ( datowane: połowa sierpnia 1944 r.) jest fotoreporter IV Rejonu strz. Zygmunt Kukieła ”Zetka”. Zdjęcia przekazane w 2011 r. do zbiorów MPW w darze przez p. Krystyna Plewko. Informacja o śmierci przekazana za pośrednictwem Pokoju Kombatanta MPW
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Okres Powstania : Krystyn Plewko "Krystyn" (na zdjęciu po prawej) z  przyjacielem Andrzejem Piekarskim. Fot AR MPW.

Okres Powstania : Krystyn Plewko "Krystyn" (na zdjęciu po prawej) z przyjacielem Andrzejem Piekarskim. Fot AR MPW.

Zdjęcie wykonane po maturze w czerwcu 1944 roku. Siedzą od lewej: Andrzej Naspiński "Andrzej",  Andrzej Piekarski "Rola I", Krystyn Plewko "Krystyn", Bohdan Połotnicki, NN. Fot. z archiwum Krystyna Plewko.

Zdjęcie wykonane po maturze w czerwcu 1944 roku. Siedzą od lewej: Andrzej Naspiński "Andrzej", Andrzej Piekarski "Rola I", Krystyn Plewko "Krystyn", Bohdan Połotnicki, NN. Fot. z archiwum Krystyna Plewko.

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Sztab 4. Rejonu na podwórzu przed bramą kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 125. Po lewej w rogatywce por. Stefan Skórzewski "Stefan", na prawo od niego kpt. Tadeusz Górecki "Jarosław", w sutannie kapelan Wiktor Potrzebski "Corda", dalej stoją ppor. inż. Tadeusz Sztalkopf "Zarzycki Kazimierz" - podinspektor WSOP, mjr. Stanisław Steczkowski "Zagończyk" - dowódca 4. Rejonu. Fot. autorstwa Zygmunta Kukieły ps. "Zetka" - ze zbiorów Fototeki MPW, sygn. <a href=" http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/8291/autor/129"> MPW-IP/6363/1</a>

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Sztab 4. Rejonu na podwórzu przed bramą kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 125. Po lewej w rogatywce por. Stefan Skórzewski "Stefan", na prawo od niego kpt. Tadeusz Górecki "Jarosław", w sutannie kapelan Wiktor Potrzebski "Corda", dalej stoją ppor. inż. Tadeusz Sztalkopf "Zarzycki Kazimierz" - podinspektor WSOP, mjr. Stanisław Steczkowski "Zagończyk" - dowódca 4. Rejonu. Fot. autorstwa Zygmunta Kukieły ps. "Zetka" - ze zbiorów Fototeki MPW, sygn. MPW-IP/6363/1

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Żołnierze 1. plutonu Kompani Szturmowej "Stefan" w ruinach kina "Capitol" na tyłach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125. W dolnym rzędzie od lewej: ppor. Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", por. Stefan Skórzewski "Stefan" - dowódca Kompanii Szturmowej "Stefan", kpt. Tadeusz Górecki "Jarosław" i kpr. pchor. Andrzej Piekarski "Rola I". W górnym rzędzie od lewej: kpr. Jan Zawadzki "Happy" , kpr. pchor. Krystyn Plewko "Krystyn" i kpr. pchor. Władysław Rudziński "Jastrząb". Fot. autorstwa Zygmunta Kukieły ps. "Zetka" - ze zbiorów Fototeki MPW, sygn. <a href=" http://www.1944.pl/galerie/fototeka/foto/8296/autor/129"> MPW-IP/6363/6</a>

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Żołnierze 1. plutonu Kompani Szturmowej "Stefan" w ruinach kina "Capitol" na tyłach kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 125. W dolnym rzędzie od lewej: ppor. Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", por. Stefan Skórzewski "Stefan" - dowódca Kompanii Szturmowej "Stefan", kpt. Tadeusz Górecki "Jarosław" i kpr. pchor. Andrzej Piekarski "Rola I". W górnym rzędzie od lewej: kpr. Jan Zawadzki "Happy" , kpr. pchor. Krystyn Plewko "Krystyn" i kpr. pchor. Władysław Rudziński "Jastrząb". Fot. autorstwa Zygmunta Kukieły ps. "Zetka" - ze zbiorów Fototeki MPW, sygn. MPW-IP/6363/6

Spotkanie w pomieszczeniach sztabu IV Rejonu (ul. Marszałkowska 125). Pierwszy z lewej kpr. pchor. Krystyn Plewko ps. "Krystyn". Pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Spotkanie w pomieszczeniach sztabu IV Rejonu (ul. Marszałkowska 125). Pierwszy z lewej kpr. pchor. Krystyn Plewko ps. "Krystyn". Pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Kwatera 1. plutonu Kompanii Szturmowej "Stefan" (Marszałkowska 125). Dwaj przyjaciele z ławki szkolnej, Powstania Warszawskiego, a następnie obozu jenieckiego: kpr. pchor. "Rola I" (Andrzej Piekarski) i kpr. pchor. Krystyn Plewko. Fot. zbiory MPW

Kwatera 1. plutonu Kompanii Szturmowej "Stefan" (Marszałkowska 125). Dwaj przyjaciele z ławki szkolnej, Powstania Warszawskiego, a następnie obozu jenieckiego: kpr. pchor. "Rola I" (Andrzej Piekarski) i kpr. pchor. Krystyn Plewko. Fot. zbiory MPW

Pogrzeb nieznanego powstańca na tyłach budynku kwatery plutonu I  kompanii  szturmowej "Stefan", gruzowisko po kinie "Capitol" od ul. Zielnej. Na zdjęciu II od prawej "Krystyn" ( K. Plewko), NN, kpr. pchor. "Jastrząb" (Władysław Rudziński), pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Pogrzeb nieznanego powstańca na tyłach budynku kwatery plutonu I kompanii szturmowej "Stefan", gruzowisko po kinie "Capitol" od ul. Zielnej. Na zdjęciu II od prawej "Krystyn" ( K. Plewko), NN, kpr. pchor. "Jastrząb" (Władysław Rudziński), pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Podwórko kamienicy Marszałkowska 125 - rozmowa por. "Słonia" (Oskar Szmidt) d-cy I plutonu, poległego 4.09.1944 na Szpitalnej 4, z podwładnymi : stoją od lewej - kpr. "Happy" ( Zbigniew Zawadzki), NN, NN, kpr. pchor. "Krystyn" (Krystyn Plewko). Porucznik "Słoń" - tyłem, VI od lewej.  Pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Podwórko kamienicy Marszałkowska 125 - rozmowa por. "Słonia" (Oskar Szmidt) d-cy I plutonu, poległego 4.09.1944 na Szpitalnej 4, z podwładnymi : stoją od lewej - kpr. "Happy" ( Zbigniew Zawadzki), NN, NN, kpr. pchor. "Krystyn" (Krystyn Plewko). Porucznik "Słoń" - tyłem, VI od lewej. Pozostałe osoby nieznane. Fot. zbiory MPW

Odpoczynek przy brydżu. Od lewej kpr. pchor. "Rola I" (Andrzej Piekarski) , tyłem sanitariuszka "Danka" (Danuta Zakrzewska), kpr. pchor. "Krystyn", pozostałe osoby nierozpoznane. Fot. zbiory MPW.

Odpoczynek przy brydżu. Od lewej kpr. pchor. "Rola I" (Andrzej Piekarski) , tyłem sanitariuszka "Danka" (Danuta Zakrzewska), kpr. pchor. "Krystyn", pozostałe osoby nierozpoznane. Fot. zbiory MPW.

Należąca do Krystyna Plewki legitymacja Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1847

Należąca do Krystyna Plewki legitymacja Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1847

Należąca do Krystyna Plewki legitymacja Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1847

Należąca do Krystyna Plewki legitymacja Armii Krajowej. Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1847

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Walecznych wystawiona na nazwisko kpr. pchor. Krystyna Plewki "Krystyn". Rozkaz Komendy Okręgu Warszawskiego AK nr 28 z dn. 15.09.1944 r., podpisana przez szefa sztabu IV Obwodu Śródmieście AK Warszawa rtm. rez. kaw. Romualda Górskiego „Bystry”; stempel: Dowództwo Rejonu IV Obwodu Śródmieście AK Warszawa] Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1848 (P/569)

Legitymacja odznaczenia Krzyżem Walecznych wystawiona na nazwisko kpr. pchor. Krystyna Plewki "Krystyn". Rozkaz Komendy Okręgu Warszawskiego AK nr 28 z dn. 15.09.1944 r., podpisana przez szefa sztabu IV Obwodu Śródmieście AK Warszawa rtm. rez. kaw. Romualda Górskiego „Bystry”; stempel: Dowództwo Rejonu IV Obwodu Śródmieście AK Warszawa] Dokument ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A/1848 (P/569)

Blaszka identyfikacyjna z numerem jenieckim 299470 należąca do Krystyna Plewko. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-M/2064 (P/566)

Blaszka identyfikacyjna z numerem jenieckim 299470 należąca do Krystyna Plewko. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-M/2064 (P/566)

Numer jeniecki na tekturce należący do Krystyna Plewko.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-M/1967 (P/567)

Numer jeniecki na tekturce należący do Krystyna Plewko. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-M/1967 (P/567)

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ogródek kawiarniany. Od lewej siedzą Jacek Henneberg "Górzan", Andrzej Piekarski "Rola I", prawdopodobnie Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", Zygmunt Kukieła - fotoreporter "Zetka", Andrzej Niernssee "Rola II" i Krystyn Plewko "Krystyn", Fot. zbiory MPW

50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ogródek kawiarniany. Od lewej siedzą Jacek Henneberg "Górzan", Andrzej Piekarski "Rola I", prawdopodobnie Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", Zygmunt Kukieła - fotoreporter "Zetka", Andrzej Niernssee "Rola II" i Krystyn Plewko "Krystyn", Fot. zbiory MPW

50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 1994 rok. Od lewej siedzą Jacek Henneberg "Górzan", Andrzej Piekarski "Rola I", prawdopodobnie Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", Zbigniew Zawadzki "Happy", Andrzej Niernssee "Rola II" i Krystyn Plewko "Krystyn", Fot. zbiory MPW

50. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 1994 rok. Od lewej siedzą Jacek Henneberg "Górzan", Andrzej Piekarski "Rola I", prawdopodobnie Włodzimierz Jabłoński "Jasieńczyk", Zbigniew Zawadzki "Happy", Andrzej Niernssee "Rola II" i Krystyn Plewko "Krystyn", Fot. zbiory MPW

Nasz newsletter