Pseudonim:
"Joanna"
Data urodzenia:
1905-12-10
Data śmierci:
1944-08-05
Funkcja:
lekarz, kierownik punktu sanitarnego
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 152 Miejsce: 53
Stopień:
porucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Józef - Józefa z domu Karwowska
Nazwisko panieńskie:
Jeglińska
Wykształcenie i praca do 1939 r.:
Uczęsz­czała do VIII Gim­na­zjum im. J. Popie­lew­skiej i J. Rosz­kow­skiej w War­sza­wie. Była har­cerką. Ukoń­czyła szkołę w 1923 r., otrzy­mu­jąc świa­dec­two doj­rza­ło­ści i roz­po­częła stu­dia histo­ryczne na UW. Po roku prze­nio­sła się do Pań­stwo­wego Insty­tutu Den­ty­styki uzy­sku­jąc w 1929 r. dyplom leka­rza den­ty­sty. Pra­co­wała począt­kowo u prof. Meis­snera, potem zało­żyła gabi­net prywatny.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Była refe­ren­tem Sani­tar­nym Woj­sko­wej Służby Kobiet AK Obwodu War­szawa Śród­mie­ście. Pro­wa­dziła szko­le­nie sani­tarne w ramach kon­spi­ra­cyj­nej pod­cho­rą­żówki. Miesz­ka­nie jej było punk­tem kon­tak­to­wym, w któ­rym pro­wa­dzono rów­nież wykłady taj­nej Poli­tech­niki War­szaw­skiej, jak też skła­do­wano mate­riały sanitarne.
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Punkt sanitarny pl. Dąbrowskiego 2/4
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Okoliczności śmierci:
Poległa podczas jednego z pierwszych bombardowań pl. Dąbrowskiego (4 września 1944) Podczas nalotu zdą­żyła ewa­ku­ować część ran­nych, lecz chwilę później zgi­nęła razem z trzy­dzie­stoma innymi osobami. Osierociła syna Jerzego.
Odznaczenia:
Odzna­czona pośmiert­nie Krzy­żem Walecznych.
Miejsce pochówku:
Pocho­wana na miej­sco­wym podwórku. W 1945 r. została eks­hu­mo­wana i prze­nie­siona na Cmen­tarz Powąz­kow­ski do grobu rodzin­nego (kwa­tera R. rz.1).
Informacje dodatkowe - rodzina:
Była żoną Ste­fana Bro­ni­sława Pie­kar­skiego (zm. w 1988 r.)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - baza uczestników PW, Odpis z raptularza świadectwa zgonu - parafia Św. Krzyża w Warszawie udostępniła w postaci skanu p. Małgorzata Karolina Piekarska, prawnuczka Ludwika Piekarskiego. Fotografia por. Ottona Wiszniewskiego pochylonego nad grobem doktor Marii Piekarskiej pochodzi ze zbiorów prywatnych p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego. Fotografia portretowa dzięki uprzejmości p. Z. Kościelskiego - projekt: Medycy Powstania - Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego.
Publikacje:
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Maria Jadwiga Jeglińska-Piekarska ps. "Joanna" (1905-1944). Fot. <i> Medycy Powstania</i>

Maria Jadwiga Jeglińska-Piekarska ps. "Joanna" (1905-1944). Fot. Medycy Powstania

Fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego na tymczasowym cmentarzu  w podwórzu przy ul. Jasnej. Opis na rewersie: por. Otton Wiszniewski  ps. Topola przy grobie  doktor Marii Piekarskiej ps. „Joanna”, komendantki szpitala polowego przy ul. Jasnej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego. Uwaga! Nieco inny kadr z tej samej serii zdjęć w książce Kazimierza Malinowskiego pt. „Żołnierze łączności walczącej Warszawy” opisany jest jako fotografia wykonana podczas Powstania przy grobie poległej łącz. ”Rysi„ - łączniczki kompanii radiotelegraficznej „Kram” (nazwisko nieustalone).

Fotografia wykonana podczas Powstania Warszawskiego na tymczasowym cmentarzu w podwórzu przy ul. Jasnej. Opis na rewersie: por. Otton Wiszniewski ps. Topola przy grobie doktor Marii Piekarskiej ps. „Joanna”, komendantki szpitala polowego przy ul. Jasnej. Fot. z archiwum rodzinnego p. Joanny Brejnak, córki Ottona Wiszniewskiego. Uwaga! Nieco inny kadr z tej samej serii zdjęć w książce Kazimierza Malinowskiego pt. „Żołnierze łączności walczącej Warszawy” opisany jest jako fotografia wykonana podczas Powstania przy grobie poległej łącz. ”Rysi„ - łączniczki kompanii radiotelegraficznej „Kram” (nazwisko nieustalone).

Odpis z raptularza świadectwa zgonu - parafia Św. Krzyża w Warszawie. Skan udostępniła p. Małgorzata Karolina Piekarska, prawnuczka Ludwika Piekarskiego, którego Maria z Jeglińskich Piekarska była bratową

Odpis z raptularza świadectwa zgonu - parafia Św. Krzyża w Warszawie. Skan udostępniła p. Małgorzata Karolina Piekarska, prawnuczka Ludwika Piekarskiego, którego Maria z Jeglińskich Piekarska była bratową

Nasz newsletter