Pseudonim:
"Stefan"
Data urodzenia:
1908-03-08
Data śmierci:
1976-01-31
Funkcja:
lekarz - komendant szpitala
Stopień:
podporucznik rezerwy korpusu sanitarnego
Pseudonimy:
"Stefan", "2024"
Miejsce urodzenia:
Bayonne - USA
Imiona rodziców:
Ludwik - Katarzyna z domu Pogorzelska
Kampania wrześniowa:
Zmo­bi­li­zo­wany we wrze­śniu 1939 r. pra­co­wał jako chi­rurg w Radzy­niu Pod­la­skim. Po kapi­tu­la­cji wró­cił do pracy w Szpi­talu Dzie­cię­cym.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Narodowa Organizacja Wojskowa / Armia Krajowa - batalion NOW-AK "Gustaw" - sanitariat - lekarz. Pro­wa­dził szko­le­nia służb sani­tar­nych, orga­ni­zu­jąc dla nich wraz z dr. Zbi­gnie­wem Tabeń­skim paro­ty­go­dniowe prak­tyki w szpi­talu na Kopernika.
Praca w czasie okupacji:
Lekarz Szpi­tala Dzie­cię­cego przy ul. Koper­nika 43 w Warszawie.
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - zgrupowanie NOW-AK "Harnaś" - Szpital Polowy ul. Konopczyńskiego 3/5
Szlak bojowy:
Powiśle
Losy po Powstaniu:
Wyjechał z miasta z rannymi : po upadku dziel­nicy pozo­stał z czę­ścią per­so­nelu z ran­nymi i wraz z dr Danutą Bujalską-Michałowską zor­ga­ni­zo­wał ich trans­port na teren Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, a następ­nie ewa­ku­ację z War­szawy.
Miejsce śmierci:
Piaseczno
Informacje dodatkowe:
Urodził się w roku 1908 w Bay­onne (ośrodek przemysłowy w stanie New Jersey) w USA, w rodzi­nie pol­skich emi­gran­tów. W 1925 roku powrócił z rodzicami do kraju, ukończył warszawskie gimnazjum im. Górskiego i rozpoczął studia medyczne na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim (lata 1928 - 1934). Po ukoń­cze­niu stu­diów pra­co­wał w szpi­talu sióstr Elż­bie­ta­nek. Od 1936 r. był asy­sten­tem na oddziale chirurgii w warszawskim szpitalu dziecięcym przy Kopernika 43. W czasie okupacji prowadził szkolenie służb sanitarnych, zorganizował punkt krwiodawstwa, w któ­rym okre­ślano grupy krwi przy­szłych sanitariuszek.W Powsta­niu War­szaw­skim peł­nił funk­cję zastępcy dr. Tabeń­skiego, komen­danta szpi­tala powstań­czego zor­ga­ni­zo­wa­nego w Szpi­talu Dzie­cię­cym przy Koper­nika 43, a następ­nie został komen­dan­tem szpi­tala polo­wego przy ul. Konop­czyń­skiego 3/5/7. Po wojnie był dyrektorem szpitala w Piasecznie pod Warszawą.
Źródła:
Medycy Powstania Warszawskiego
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Dr Stefan Żegliński ps. "Stefan" (1908-1976)

Dr Stefan Żegliński ps. "Stefan" (1908-1976)

Na zdjęciu po prawej. Fot. <i>Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe</i>

Na zdjęciu po prawej. Fot. Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe

Fot. z archiwum rodzinnego / <i>Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe</i>

Fot. z archiwum rodzinnego / Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe

Fot. <i>Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe</i>

Fot. Fundacja Warszawskie Szpitale Polowe

Nasz newsletter