Pseudonim:
"Siasia"
Data urodzenia:
1927-06-04
Data śmierci:
2015-09-24
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Henryk - Zofia z domu Podbielska
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczennica szkoły im. Cecy­lii Plater-Zyberkówny. „Małą maturę” uzy­skała na taj­nych kom­ple­tach w 1944 r.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od 1942 r. nale­żała do Sza­rych Szeregów,w któ­rych prze­szła prze­szko­le­nie sani­tarne.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Piusa XI
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Podobwód Śródmieście-Południe - batalion "Iwo" - Punkt sanitarny ul. Skorupki 10
Dzielnica:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną - została wywie­ziona do obozu pracy w Babels­bergu k. Pocz­damu.
Losy po wojnie:
Absolwentka XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Ukończyła studia medyczne; lekarz pediatra - starszy asystent Oddziału Dziecięcego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Jest autorką ponad 60 prac i publi­ka­cji. Brała udział w wielu kon­gre­sach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych.
Nazwisko po mężu:
I - voto Patzer, II - voto Trzaskowska
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki)
Źródła:
Nekrolog w prasie, data emisji 26.09.2015
Informacje dodatkowe:
W cza­sie Powsta­nia War­szaw­skiego słu­żyła jako sani­ta­riuszka i łącz­niczka.Po woj­nie powró­ciła do War­szawy, w 1946 r. zdała maturę, po czym roz­po­częła stu­dia wyż­sze na Wydziale Lekar­skim Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie. Dyplom leka­rza uzy­skała w 1952 r. W 1951 wyszła za mąż za Andrzeja Pat­zera. W 1953 r. uro­dziła córkę Annę Marię. Uzy­skała następ­nie spe­cja­li­za­cję I i II stop­nia z pedia­trii oraz dok­to­rat i habi­li­ta­cję. Pra­co­wała na oddziale dzie­cię­cym CSK MSW przy ul. Woło­skiej. W 1967 r. wyszła ponow­nie za mąż za dr. Andrzeja Trza­skow­skiego. W 1969 r. uro­dziła syna Mar­cina. W 1981 za wyjazd córki do Austra­lii została zwol­niona z pracy. Lekarz - pedia­tra w lecz­ni­cach specjalistycznych.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Teresa Siedzieniewska-Patzer-Trzaskowska "Siasia" Fot. AR MPW

Teresa Siedzieniewska-Patzer-Trzaskowska "Siasia" Fot. AR MPW

Fot. Medycy Powstania

Fot. Medycy Powstania

Nasz newsletter