Pseudonim:
"Wanda"
Data urodzenia:
1924-06-22
Data śmierci:
1944-08-31
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 96 Miejsce: 61
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Włodzimierz - Zofia z domu Siecińska
Udział w konspiracji 1939-1944:
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - kompania "Topolnicki"
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek” - III pluton
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa 31 sierpnia 1944 r. na ul. Bielańskiej w czasie wycofywania się oddziałów ze Starówki i próby przebicia do Śródmieścia.
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd 5, grób 13 (mogiła zbiorowa)
Informacje dodatkowe:
Uczennica Publicz­nej Szkoły Powszech­nej im. 11 Listo­pada oraz Pry­wat­nej Szkoły SS Nie­po­ka­la­nek w War­sza­wie. Od 1936 r. uczęsz­czała do Pry­wat­nego Żeń­skiego Gim­na­zjum i Liceum J. Popie­lew­skiej i J. Rosz­kow­skiej w War­sza­wie. Po wybu­chu wojny w 1939 r. brała aktywny udział w akcji doży­wia­nia żoł­nie­rzy i inwa­li­dów kam­pa­nii wrze­śnio­wej w Szpi­talu Ujaz­dow­skim. W pra­cach Komi­tetu Samo­po­mocy Spo­łecz­nej poznała har­cerkę „Kuź­nicy” Zulę Wiśniew­ską, poprzez którą tra­fiła do Sza­rych Sze­re­gów. W 1940 r. uzy­skała tzw. „małą maturę” na taj­nych kom­ple­tach. Posia­da­jąc zdol­no­ści rysun­kowe i zain­te­re­so­wa­nia archi­tek­turą, kon­ty­nu­owała naukę w Pry­wat­nej Szkole Budow­la­nej II stop­nia, arch. Wła­dy­sława Jastrzęb­skiego (Priv. Fach­schule für Bau­ge­werbe). Po jej ukoń­cze­niu w 1942 r. uzy­skała tytuł tech­nika budow­la­nego. W latach 1943–1944 pra­co­wała jako kel­nerka, poma­ga­jąc rodzi­nie. Do bata­lionu „Zośka” prze­nie­siona z plu­tonu „Topol­nicki” Jana Misiu­re­wi­cza („Topol­nicki”), wcho­dzą­cego w skład bry­gady dywer­syj­nej „Broda 53”, w któ­rej „Zośka” sta­no­wiła naj­licz­niej­szą jed­nostkę. W Powsta­niu War­szaw­skim brała udział w wal­kach na Woli i Sta­rym Mie­ście jako sani­ta­riuszka III plu­tonu 1 kom­pa­nii „Maciek
Publikacje:
A. Borkiewicz -Celińska "Batalion Zośka", Bożena Urbanek "Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r." Warszawa 1988. PWN
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Wanda Sulerzyska ps. "Wanda" (1924-1944) Fot. AR MPW

Wanda Sulerzyska ps. "Wanda" (1924-1944) Fot. AR MPW

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd  5, grób 13 (mogiła zbiorowa)

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera żołnierzy batalionu "Zośka" - A 20, rząd 5, grób 13 (mogiła zbiorowa)

Nasz newsletter