Pseudonim:
"Bogumiła"
Data urodzenia:
1925-05-12
Data śmierci:
2016-04-12
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Zofia z domu Świd
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczennica Gimnazjum im. Zofii Wołowskiej oraz Prywatnej Szkoły Krystyny Malczewskiej. W czasie okupacji na tajnych kompletach.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W 1943 r. uczest­ni­czyła w kur­sach sani­tar­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez dr Walen­tynę Bit­ne­rową, ówcze­sną kie­row­niczkę służby sani­tar­nej NOW sca­lo­nej z AK. Prak­tykę odby­wała w Szpi­talu Ujaz­dow­skim i ambu­la­to­rium przy Szpi­talu Dzie­ciątka Jezus.
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - sanitariat WSK (Wojskowa Służba Kobiet) - Szpital Polowy ul. Puławska 140 (filia Szpi­tala Elż­bie­ta­nek).
Szlak bojowy:
Mokotów
Losy po Powstaniu:
27 wrze­śnia, po czter­na­sto­go­dzin­nym błą­dze­niu w kana­łach, dostała się w ręce Niem­ców na ul. Dwor­ko­wej, tuż po roz­strze­la­niu poprzed­nio wycią­gnię­tych z włazu Powstańców. Przez Fort Moko­tow­ski prze­wie­ziona z ran­nymi do obozu w Prusz­ko­wie, a po paru dniach do obozu przej­ścio­wego dla jeń­ców w Skier­nie­wi­cach. Po mie­siącu zwol­niona z obozu wraz z innymi kobietami.
Losy po wojnie:
Miesz­kała w Warszawie.
Odznaczenia i awanse:
Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Po wojnie awansowana do stopnia podporucznika WP
Miejsce pochówku:
Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.
Informacje dodatkowe:
Urodzona w Warszawie w 1925 roku w rodzinie inteligenckiej o tradycjach niepodległościowych. Ojciec Stanisław Bodytko brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej w stopniu porucznika, matka Zofia Świdówna walczył w obronię Lwowa w 1918 jako "Orlę Lwowskie"
Nazwisko po mężu:
Zofia Skorupska
Źródła:
MPW: MPW-A/1679; nekrolog w prasie, data emisji 21.04.2016
Publikacje:
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

List z Powstańczej Poczty Polowej autorstwa  sanit. Zofii Bodytko ps."Bogumiła" z dn. 24 VIII 1944. Rękopis, papier, tusz, widoczne stemple  "AK na Barykadach" z lit. "m" i "Sprawdzono". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1679, dar Zofii Bodytko-Skorupskiej

List z Powstańczej Poczty Polowej autorstwa sanit. Zofii Bodytko ps."Bogumiła" z dn. 24 VIII 1944. Rękopis, papier, tusz, widoczne stemple "AK na Barykadach" z lit. "m" i "Sprawdzono". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1679, dar Zofii Bodytko-Skorupskiej

List z Powstańczej Poczty Polowej autorstwa  sanit. Zofii Bodytko ps. "Bogumiła" z dn. 24 VIII 1944. Rękopis, papier, tusz. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1679, dar Zofii Bodytko-Skorupskiej

List z Powstańczej Poczty Polowej autorstwa sanit. Zofii Bodytko ps. "Bogumiła" z dn. 24 VIII 1944. Rękopis, papier, tusz. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/1679, dar Zofii Bodytko-Skorupskiej

Fot. Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego

Fot. Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego

Nasz newsletter