Pseudonim:
„Lewicki”, „Wacław"
Data urodzenia:
1914-03-20
Data śmierci:
1981-08-15
Funkcja:
oficer amunicyjny, pirotechnik, zbrojmistrz
stopień :
sierżant podchorąży - podporucznik (rozkazem z dn. 28.09.1944)
Numer legitymacji AK:
94/B
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Alfons Karol - Teofila
Lata 1925 - 1939:
Do 11 roku życia mieszkał w Warszawie, następnie wyjechał na Kresy Wschodnie na działkę osadniczą. Szkołę powszechną ukończył w Sarnach. Od 1927 roku ponownie mieszkał w Warszawie, gdzie w 1930 roku ukończył szkołę rzemieślniczą im. M. Konarskiego. Po ukończeniu szkoły pracował w przemyśle zbrojeniowym. W 1939 roku złożył egzamin eksternistyczny w Kuratorium Okręgu Warszawskiego i uzyskał świadectwo maturalne.
Przebieg służby wojskowej:
Powołany do służby w Wojsku Polskim w lutym 1935 roku - 8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Bolesława Krzywoustego (8 pal). Od października 1935 roku odbywał 10-miesięczny kurs pirotechniczny w ramach Centrum Uzbrojenia Cytadeli Warszawskiej [budynki na Cytadeli zajmowała wówczas częściowo Szkoła Zbrojmistrzów, przygotowująca kandydatów na podoficerów zawodowych służby uzbrojenia i prowadząca kursy doszkalające dla oficerów młodszych tejże służby]. W lipcu 1936 roku w stopniu kaprala odkomenderowany do Składnicy Uzbrojenia nr 4 w Gałkówku. W listopadzie 1936 roku przeniesiony do rezerwy.
Wrzesień 1939 roku, udział w wojnie obronnej:
We wrześniu 1939 jako specjalista był rekomendowany do służby wojskowej. Po zbombardowaniu fabryki, w której pracował opuścił Warszawę w poszukiwaniu przydziału, który otrzymał dopiero 17.09.1939 r. w Równem - wcielony do Kadry Zapasowej Artylerii Lekkiej. Pod dowództwem ppłk. Stanisława Asłanowicza (dowódcy artylerii dywizyjnej) wyruszył z Równego i brał udział w walkach od 21.09.1939 - Małoryta k. Brześcia n. Bugiem, w zgrup. "Brzoza" (późniejszej 50 DP) pod dowództwem płk. Ottokara Brzozy-Brzeziny, w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga (w Dowództwie Uzbrojenia przy Szefie Uzbrojenia). 25 września 1939 roku wzięty do niewoli sowieckiej, w której przebywał do 27.11.1939 (miejsce pobytu Pawliszczew Bor w obwodzie smoleńskim), następnie przekazany do niewoli niemieckiej (28.11.1939 - 02.02.1940 r. stalag Moosburg). Z obozu jenieckiego zwolniony 2 lutego 1940.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od grudnia 1942 roku, kiedy to nawiązał kontakt z przedstawicielami Konfederacji Narodu (KN) i Batalionem Uderzeniowym. Od lutego 1943 do sierpnia 1943 uczęszczał na kurs podchorążych uzyskując stopień sierżanta podchorążego. W okresie konspiracji w Konfederacji Narodu posługiwał się pseudonimem "Lewicki".
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Madalińskiego 42
Oddział :
Armia Krajowa - Grupa „Północ” - zgrupowanie „Sosna” - 4 kompania. Jako specjalista pirotechnik otrzymywał zadania związanie z uzbrojeniem oraz przyjmowaniem zrzutów i rozdziałem wyprodukowanej amunicji. Bezpośredni przełożeni: oficer amunic. Sztabu Grupy „Północ” ppor. Zygmunt Iwanowski „Żak„, płk. Karol Jan Ziemski „Wachnowski” (Dowódca Grupy „Północ”) . Po upadku Starówki oddelegowany do oddziału mjr. Włodzimierza Kozakiewicza ”Barrego" na ul. Zgoda. W ostatnich dniach Powstania obsadzał placówkę Metropol przy ul. Marszałkowskiej 114 róg Złotej.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto od 7.08 (ul. Barokowa) - Śródmieście Północ (ul. Zgoda, "Metropol").
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka od 5.10.1944 - jeniec obozu przejściowego dla żołnierzy AK w Ożarowie, następnie wywieziony do Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola). Wobec zbliżającego się frontu wraz z całym obozem został przez Niemców ewakuowany pieszo w głąb Rzeszy. Uwolniony w dniu 24.04.1945 r. przez oddział amerykański w miejscowości Oberzell, dokąd jeńcy dotarli w marszu ewakuacyjnym.
Numer jeniecki :
102.913
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu przebywał w obozach wojskowych dla byłych jeńców wojennych w Bambergu i Langwasser, gdzie służył w Polskich Kompaniach Wartowniczych (od listopada 1945 do lutego 1950) i przeszedł weryfikację przez Komisją Weryfikacyjną w Langwasser - Manheim.
Losy po wojnie:
23 marca 1950 roku wyemigrował do Australii, gdzie założył rodzinę i należał do Koła AK w Adelaide. W Kole pełnił funkcje: sekretarza, wiceprezesa, prezesa i protokolanta.
Miejsce pochówku:
Adelaide, Cmentarz Dudley Park. Pochowany wraz z żoną, Wandą Jakubowicz.
Odznaczenia :
Krzyż Armii Krajowej. Według oświadczenia własnego Z. Piesiewicza złożonego przed Komisją Weryfikacyjną w drugiej połowie sierpnia 1944 roku miał zostać powiadomiony ustnie przez ppor. Żaka ( ppor. Zygmunt Iwanowski „Żak„) ze sztabu płk. „Wachnowskiego ”o przedstawieniu go do odznaczenia Krzyżem Walecznych. Brak informacji, czy odznaczenie zostało ostatecznie przyznane. Nominacji nie odebrał, ponieważ Powstanie upadło.
Źródła:
Legitymacja AK, nr 94/B, wystawiona z datą 02.09.1944 r. Oddział "Sosna". Stopień i nazwisko: sierż. pchor. Piesiewicz Zygmunt ps. Wacław, zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A-4509 (P/9425/20); Zaświadczenie weryfikacyjne Głównej Komisji Weryfikacyjnej Koła B. Żołnierzy Armii Krajowej w Londynie z dn.12.05.1974, dane personalne Kartoteki Członków Koła AK w Adelaide, kwestionariusz przebiegu służby wojskowej, oświadczenie dot. posiadanego odznaczenia, archiwum rodzinne - skany dokumentów udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz.
Uwagi:
Po wojnie jako zaginiony (wywieziony z Powstania Warszawskiego) poszukiwany był za pośrednictwem "Repatrianta" przez Halinę Piesiewiczową, zamieszkałą Łódź, Przejazd 30/29, źródło: Repatriant Nr 23 (30), str. 14, Warszawa, 1946.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Zygmunt Piesiewicz „Lewicki”, „Wacław" (1914-1981). Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

ppor. Zygmunt Piesiewicz „Lewicki”, „Wacław" (1914-1981). Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

ppor. Zygmunt Piesiewicz „Lewicki”, „Wacław" (1914-1981). Na zdjęciu w roku 1975. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

ppor. Zygmunt Piesiewicz „Lewicki”, „Wacław" (1914-1981). Na zdjęciu w roku 1975. Fot. ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Legitymacja AK, nr 94/B, wystawiona z datą 02.09.1944 r. Oddział "Sosna", stopień i nazwisko: sierż. pchor. Piesiewicz Zygmunt ps. Wacław,  data urodzenia: 20.03.1914 r. Przydział do 4 kompanii. Na legitymacji numer jeniecki 102913. Na rewersie: awans w dniu 28.09.1944 r. na ppor. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A-4509 (P/9425/20)

Legitymacja AK, nr 94/B, wystawiona z datą 02.09.1944 r. Oddział "Sosna", stopień i nazwisko: sierż. pchor. Piesiewicz Zygmunt ps. Wacław, data urodzenia: 20.03.1914 r. Przydział do 4 kompanii. Na legitymacji numer jeniecki 102913. Na rewersie: awans w dniu 28.09.1944 r. na ppor. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, MPW-A-4509 (P/9425/20)

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Legitymacja kaprala Zygmunta Piesiewicza z 1937 roku wystawiona przez Szkołę Uzbrojenia. Na dole widoczny podpis Komendanta Szkoły,  płk uzbr. Karola Błaszkowicza. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Legitymacja kaprala Zygmunta Piesiewicza z 1937 roku wystawiona przez Szkołę Uzbrojenia. Na dole widoczny podpis Komendanta Szkoły, płk uzbr. Karola Błaszkowicza. Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Ze zbiorów rodzinnych, skan udostępnił p. Włodzimierz Piesiewicz

Nasz newsletter