Lekcje muzealne on-line

edukacja

Lekcja muzealna online jest prowadzona za pomocą łącza internetowego w programie Microsoft Teams. Może być realizowana w dwóch wariantach.

Jak wygląda lekcje online

Jak zamówić lekcję online

Jak anulować lekcję online

  • Jak wygląda lekcja online?

Lekcja muzealna online jest prowadzona za pomocą łącza internetowego w programie Microsoft Teams. Może być realizowana w dwóch wariantach: cała klasa ogląda zajęcia przed ekranem multimedialnym lub każdy uczeń siedzi przed swoim komputerem albo innym narzędziem elektronicznym (tabletem, smartfonem). Lekcje te skierowane są do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Obejmują zagadnienia dotyczące historii Polski podczas II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego. Metodą wiodącą jest wykład lub pogadanka wraz z pokazem. Podczas podsumowania w ramach możliwości stosujemy metody aktywizujące. Podczas zajęć wykorzystywane są różne narzędzia i materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film z pokazaniem fragmentów ekspozycji naszego muzeum, eksponaty i rekwizyty muzealne, karty pracy i inne.

Czas trwania: ok. 40 minut

Limit uczestników: do 30 osób

Koszt: 150 zł

Nr konta do wpłat: ALIOR BANK S.A. 61 2490 0005 0000 4600 3759 7401

Wymagania sprzętowe: ekran multimedialny, mikrofon (lub mikrofony), głośniki, kamera

  • Jak zamówić lekcje online?

Lekcje online prowadzimy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Czas rozpoczęcia zajęć dopasujemy do potrzeb szkoły. Nauczyciel lub nauczycielka może zarezerwować lekcję, wysyłając zgłoszenie przez formularz rezerwacji lekcji na minimum 9 dni przed planowaną lekcją.

Po przyjęciu zgłoszenia skontaktujemy się z nauczycielem telefonicznie lub emailowo, aby ustalić dokładny termin lekcji i możliwości sprzętowe szkoły. Szkoła uiszcza opłatę za lekcję przelewem bankowym najpóźniej na 7 dni przed datą lekcji. Następnie, na dzień przed lekcją na podany adres email wysyłamy do nauczyciela link do utworzonego w programie Microsoft Teams spotkania, a także materiały potrzebne do lekcji (karty pracy, teksty źródłowe, linki do aplikacji z kwizami i inne) lub/i listę materiałów do przygotowania przez uczestników (np. kartki, kredki, nożyczki itp.). Jeśli uczniowie korzystają indywidulanie z komputerów (tabletów, smartfonów), nauczyciel przekazuje link swoim uczniom. O ustalonej godzinie spotykamy się na lekcji online. Na komputerach wystarczy mieć tylko przeglądarkę internetową, a na smartfonie lub tablecie potrzebna jest instalacja bezpłatnej aplikacji Microsoft Teams.

UWAGA. Pierwsze minuty lekcji poświęcone są na sprawy organizacyjne i techniczne. Prosimy o wykorzystywanie materiałów lekcyjnych zgodnie z sugestiami prowadzącego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 22 5397939 lub 22 5397970.

  • Jak anulować lekcje online?

W razie rezygnacji z lekcji przed uiszczeniem zapłaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 22 539 79 39, 22 539 79 70. W przypadku anulowania lekcji po zapłaceniu za nią, prosimy o rezygnację pisemną na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl najpóźniej na 7 dni przed lekcją. W przeciwnym razie uiszczona zapłata nie zostanie zwrócona.

ZAREJESTRUJ KLASĘ NA LEKCJĘ MUZEALNĄ:

UWAGA! Na jednym formularzu można zarezerwować tylko jedną lekcję dla jednej klasy (wyjątek: lekcje równoległe).
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiąjącego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum.
Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Aby informować o realizowanych przez Muzeum działaniach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingowym, który to cel także wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Zobacz także

Nasz newsletter