o Muzeum

praca

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje osób na następujące stanowiska:

Pracownik Działu Inwentarzy

Szukamy otwartej, cierpliwej, mającej dobry kontakt z ludźmi osoby, do zadań której będzie należało m.in.:
– przyjmowanie pamiątek do zbiorów muzeum
– sporządzanie dokumentacji związanej z przekazami
– współpraca z działem Archiwum
– wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

Poszukujemy osoby:
– z minimum średnim wykształceniem,
– dokładnej, samodzielnej, odpowiedzialnej,
– posiadającej umiejętność opracowywania wpisywanych obiektów,
– o wysokiej kulturze osobistej.

Mile widziane będą:
– umiejętność poruszania się w źródłach, literaturze fachowej oraz znajomość epoki,
– znajomość języka angielskiego.

W zamian oferujemy:
– umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy,
– stabilne warunki pracy i płacy,
– udział w ciekawych projektach związanych z cyklem życia i rozwojem instytucji;

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV

do 19.07.2019 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
z dopiskiem: „Pracownik Działu Inwentarzy”
lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.). W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników. W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne, a także podmiot wspierający administratora w procesie rekrutacji.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.


 

KIEROWNIK w Instytucie Stefana Starzyńskiego

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby, do zadań której będzie należało m.in.:

 • współtworzenie planów projektów edukacyjnych realizowanych przez zespół,
 • koordynowanie projektów edukacyjnych, w szczególności muzycznych (koncerty, imprezy masowe, wydawnictwa i in.),
 • produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
 • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
 • kontakt z kontrahentami i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

 

Poszukujemy osoby:

 • z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 • z doświadczeniem w kierowaniu zespołem,
 • z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
 • samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
 • skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 • potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
 • znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 • o wysokiej kulturze osobistej.

 

Mile widziane będą:

 • wiedza varsavianistyczna i / lub z obszaru historii, historii sztuki,
 • zainteresowanie kulturą współczesną, muzyką, teatrem, fotografią,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • udział w organizacji jednych z najlepszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Warszawie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym

do 23.04.2019 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

z dopiskiem: „Kierownik - Instytut Stefana Starzyńskiego”

lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Powstania Warszawskiego informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.). W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników. W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

 

Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.


 

PRODUCENT w Instytucie Stefana Starzyńskiego

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby, do zadań której będzie należało m.in.:

 • współtworzenie planów projektów edukacyjnych realizowanych przez zespół,
 • koordynowanie projektów edukacyjnych, w szczególności muzycznych (koncerty, imprezy masowe, wydawnictwa i in.),
 • produkcja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • osobisty nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów projektu i obecność podczas wydarzenia,
 • nadzór nad poprawnością i obiegiem dokumentacji projektowej,
 • kontakt z kontrahentami i wewnętrzna współpraca w ramach instytucji,
 • wsparcie w realizacji bieżących zadań działu.

 

Poszukujemy osoby:

 • z wyższym wykształceniem humanistycznym,
 • z doświadczeniem w kierowaniu zespołem,
 • z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym na podobnym stanowisku,
 • samodzielnej, odpowiedzialnej i dyspozycyjnej,
 • skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów,
 • potrafiącej radzić sobie w pracy pod presją czasu,
 • znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu dobrym,
 • o wysokiej kulturze osobistej.

 

Mile widziane będą:

 • wiedza varsavianistyczna i / lub z obszaru historii, historii sztuki,
 • zainteresowanie kulturą współczesną, muzyką, teatrem, fotografią,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • prawo jazdy kat. B.

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki pracy i płacy,
 • udział w organizacji jednych z najlepszych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w Warszawie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym

do 14.04.2019 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

z dopiskiem: „Producent- Instytut Stefana Starzyńskiego”

lub e-mailem: kadry@1944.pl 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Powstania Warszawskiego informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa, dalej jako Muzeum.

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisu prawa: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.). W przypadku podania szerszego zakresu danych, w tym danych kontaktowych przetwarzane one będą na podstawie zgody. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników. W przypadku, gdy w dokumentach zawarte będą szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji lub do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

 

Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.


 

[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA] Specjalista/Starszy Specjalista Informatyk do pracy w sekcji IT

W procesie rekrutacji na ww.  stanowisko został wybrany Pan Arkadiusz Bielecki. Pan Arkadiusz Bielecki spełnił w najwyższym stopniu  wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na ww. stanowisko.

Wymagane ukończone wyższe studia o profilu Informatycznym bądź w ich trakcie oraz minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze IT, w tym 2-letnie na samodzielnym stanowisku związanym z utrzymaniem infrastruktury IT, a w szczególności.:

Podstawowe obowiązki:

 • Samodzielne inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze infrastruktury IT przy zachowaniu najlepszych praktyk IT w całym cyklu życia systemu informatycznego;
 • Monitorowanie i zapewnienie ciągłości działania oraz najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa powierzonych elementów infrastruktury IT;
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami produktów i usług wspierających infrastrukturę IT MPW;
 • Reagowanie na problemy i awarie;
 • Wykonywanie analiz, przygotowywanie dokumentacji oraz uczestniczenie w procesach zakupowych i postępowaniach przetargowych organizowanych na potrzeby MPW;
 • Wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej;
 • Dokumentowanie pracy własnej zgodnie obowiązującymi w MPW procedurami oraz praktykami ITIL;

Oczekiwania:

 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu lokalną siecią komputerową L2/L3 oraz IPS/IDS;
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu serwerami Windows 2008/2012/2016), w tym Active Directory; DHCP, DNS, IIS, MSSQL, CA, HyperV, FailoverClustering, Usługi Terminalowe (AppV);
 • Podstawowej umiejętności administracji urządzeniami iSCSI oraz FC tj. macierzami dyskowymi, bibliotekami taśmowymi, etc;
 • Praktyczna znajomość administracji i utrzymaniu fizycznych urządzeń infrastruktury IT wysokiej dostępności;
 • Automatyzacja rutynowych czynności administracyjnych za pomocą skryptów i narządzi wspomagających;
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego systemu do zapewniania kopii zapasowych (mile widziana znajomość systemu Symantec Backup Exec oraz Veeam);
 • Umiejętność i doświadczenie w kwestiach związanych ze zbiorową administracją stacjami roboczymi opartymi o systemy Windows 7, Windows 10;
 • Doświadczenie w administracji i utrzymaniu serwerowej oraz biznesowej infrastruktury aplikacyjnej;
 • Doświadczenie w pracy z użytkownikiem końcowym;
 • Umiejętność efektywnej pracy samodzielnej jak i w zespole;
 • Rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • Przedstawienie informacji o projektach wdrożeniowych, w jakich kandydat uczestniczył z uwzględnieniem roli i poziomu zaangażowania.

Mile widziane:

 • Ukończone dyplomami szkolenia i ścieżki certyfikującej potwierdzające wymagane kompetencje;
 • Doświadczenie w obsłudze urządzeń multimedialnych audio-video typu projektor, nagłośnienie, itp.;
 • Doświadczenie w konfiguracji i obsłudze urządzeń peryferyjnych: skaner, drukarka, telefon, smartfon;
 • Gotowość do sporadycznej pracy poza standardowymi godzinami;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w jednej z najbardziej znanych instytucji Muzealnych w Polsce;
 • ciekawa praca umożliwiająca rozwój zawodowy i zdobycie bogatego doświadczenia;
 • udział w ciekawych projektach związanych z cyklem życia i rozwojem instytucji;
 • pracę w młodym i ambitnym zespole;

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 15.02.2019 r. na adres:
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa,
z dopiskiem „Informatyk”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wymagane dokumenty:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – wymagane, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 2. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

Oświadczenia, o których mowa mogą być zawarte w CV w następujący sposób:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Powstania Warszawskiego przez okres 1 roku od momentu rozstrzygnięcia procesu obecnej rekrutacji.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


ZOBACZ ARCHIWALNE OGŁOSZENIA 


Kontakt: Dział Kadr
Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
kadry@1944.pl

Zobacz także


dla dzieci

„Z chochlą za barykadą” – spotkanie edukacyjne dla rodzin z dziećmi

Czy wiesz, że walka w czasie Powstania Warszawskiego trwała nie tylko na barykadach? Polacy walczyli na różne sposoby. Zmagali się z brakiem zaopatrzenia w kuchni, w szpitalu, z ogniem podczas pożarów, ze strachem w kanałach.

więcej
O Muzeum

Oddziały Muzeum

Muzeum posiada dwa oddziały: Instytut Stefana Starzyńskiego i Fotoplastikon Warszawski oraz stałą ekspozycję zewnętrzną Cele bezpieki.

więcej
Edukacja

Nauczyciele

Ważnym aspektem działalności Muzeum jest oferta skierowana do nauczycieli.

więcej
Edukacja

Dzieci i młodzież

Sala Małego Powstańca jest miejscem, w którym nasi najmłodsi goście mogą stawiać swe pierwsze kroki w poznawaniu historii. Rodzice podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej mogą zostawić tutaj dzieci pod opieką instruktorów dydaktycznych. Tutaj także są prowadzone lekcje muzealne i warsztaty dla najmłodszych.

więcej