Rejestracja na lekcje muzealne na rok szkolny 2022/23

od 5.09

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, w ramach której przygotowaliśmy dla Państwa stacjonarne lekcje muzealne oraz lekcje online. Zapisy na zajęcia przyjmujemy poprzez formularz internetowy znajdujący się na dole strony.

Lekcje stacjonarne realizowane są w salkach edukacyjnych i na ekspozycji Muzeum (więcej informacji tutaj), natomiast lekcje online za pośrednictwem programu Microsoft Teams (więcej informacji tutaj)”.  

Lekcje stacjonarne prowadzimy w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15 dla wszystkich poziomów oraz w środy o 9.15 i 11.15 dla klas I-VI szkół podstawowych, natomiast lekcje online we wtorki, o omówionej ze szkołą godzinie.  

Czas trwania:

- lekcje stacjonarne dla klas I SP trwają około 1 godziny, a dla klas starszych około 1,5 godziny,

- lekcje online około 40 minut.  

Limit uczestników (przyjmujemy jedną klasę na jedną lekcję):

- lekcje stacjonarne do 25 osób,

- lekcje online do 30 osób.  

Koszt lekcji:

- stacjonarne 250 zł,

- online 150 zł  

REJESTRACJA  

Przed wypełnieniem formularza prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami podanymi w zakładce lekcje stacjonarne lub lekcje online. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem terminu lekcji muzealnej. Grupy umieszczamy w grafiku zajęć zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz – w miarę możliwości – z określonymi przez zamawiającego preferencjami. Po przyjęciu zamówienia, Muzeum ze stosownym wyprzedzeniem zaproponuje termin lekcji emailem na podany przez Państwa adres email w formularzu.  

UWAGA! Prosimy o wpisywanie klas pojedynczo na jedną lekcję. W przypadku grup wycieczkowych obejmujących więcej niż jedną klasę, zalecamy wypełnienie jednego formularza ze stosowną adnotacją w rubryce „Uwagi”. Wówczas będziemy dążyli do przydzielenia terminów na lekcje odbywające się równolegle lub w tym samym dniu. W przypadku klas I-IV SP nie oferujemy możliwości zarezerwowania dwóch lekcji o tej samej godzinie.  

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami tel. 22 539 79 39 lub 22 539 79 70

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA LEKCJE MUZEALNE
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiającego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO:
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru kontaktowego będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku przetwarzane w celu utrwalenia i rozpowszechniania nagrania, a także do celów promocyjnych działalności Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Odbiorcami danych osobowych w zakresie wizerunku i głosu będzie nieograniczony krąg odbiorców, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku, nadawcy telewizyjni i internetowi, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych
Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku będą przechowywane przez czas nieokreślony. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać przez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy: msikon@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.


 

Prowadzimy także lekcje muzealne w Celach Bezpieki. Więcej informacji: https://www.1944.pl/artykul/lekcje-muzealne-w-celach-bezpieki,4889.html 

Zobacz także

Nasz newsletter