Stacjonarne lekcje muzealne

edukacja

Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi lekcje muzealne z historii i języka polskiego na różnych poziomach nauczania – od szkoły podstawowej po licea, technika i szkoły branżowe. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników.

Gwarantują solidną porcję wiedzy o dziejach Powstania Warszawskiego i okresie II wojny światowej w Polsce. Lekcje prowadzone są w oparciu o kontakt z „żywą historią” – eksponatami i fragmentami ekspozycji, w łatwej, zapadającej w pamięć formie.

Jak wygląda lekcja stacjonarna?

Jak zamówić lekcję stacjonarną?

Jak anulować lekcję stacjonarną?

 

  • Jak wygląda lekcja stacjonarna?

Stacjonarne lekcje muzealne odbywają się w stosownym reżymie sanitarnym. Wszystkie lekcje zaczynamy w audytorium im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w której uczniowie mogą zajmować miejsca w bezpiecznej odległości od siebie i prowadzącego. Przejście przez ekspozycję odbywa się w grupach do 15 osób. W związku z tym lekcje dla klas powyżej tej liczby zaczynamy wspólnym wstępem, a przy pokazywaniu ekspozycji dzielimy je na pół. Na jedną lekcję przyjmujemy klasy do 30 osób. Przyjmujemy jedną klasę na jedną lekcję.

UWAGA. W ciągu całej lekcji obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez uczestników. Prosimy o wcześniejsze przebycie, aby mieć czas na zmierzenie uczniom temperatury ciała, dezynfekcję dłoni i skorzystania z szatni.

Koszt lekcji: 180 zł

Dla klas I-VI SP prowadzimy lekcje w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, a dla klas starszych SP i szkół ponadpodstawowych w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 9.15, 11.15 i 13.15.

Lekcje dla klas I-IV trwają około 1 godziny, dla klas starszych około 1,5 godziny zegarowej.

W szatni na lekcje muzealne jest umieszone urządzenie dezynfekujące pomieszczenie. Ławki przed szatnią i sala lekcyjna są czyszczone przed i po każdej lekcji. Grupy nie są wpuszczane do szatni  wcześniej niż 10 minut przed lekcją lub na specjalne zalecenie ochrony Muzeum.

  • Jak zamówić lekcję stacjonarną?

Zgłoszenia przyjmujemy online poprzez formularz rezerwacji na naszej stronie internetowej (link). Po przyjęciu zamówienia Muzeum zaproponuje termin lekcji emailem lub telefonicznie. Po zaakceptowaniu terminu szkoła wypełnia i wysyła formularz potwierdzenia rezerwacji skanem na adres: lekcjemuzealne1@1944.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numery: 22 5397939 lub 22 5397970.

  •  Jak anulować stacjonarną lekcję?

Szkoła może zrezygnować z lekcji najpóźniej 10 dni roboczych przed zajęciami, o czym należy poinformować telefonicznie pod numerami: 22 539 79 39, 22 539 79 70, a następnie wysłać stosowną anulację mailem na: lekcjemuzealne1@1944.pl W sytuacji niestawienia się uczniów na potwierdzonej lekcji jednostka zamawiająca zostanie obciążona kosztami w wysokości 180 zł.

 

ZAREJESTRUJ KLASĘ NA LEKCJĘ MUZEALNĄ:

UWAGA! Na jednym formularzu można zarezerwować tylko jedną lekcję dla jednej klasy (wyjątek: lekcje równoległe).
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiąjącego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum.
Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Aby informować o realizowanych przez Muzeum działaniach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingowym, który to cel także wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Zobacz także

Nasz newsletter