Rejestracja na lekcje muzealne w roku szkolnym 2023/2024

od 4.09

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej, w ramach której przygotowaliśmy dla Państwa stacjonarne lekcje muzealne oraz lekcje online. Zapisy na zajęcia przyjmujemy poprzez formularz internetowy znajdujący się na dole strony.

Rejestracja na lekcje muzealne w roku szkolnym 2023/2024 rozpocznie się 4 września 2023 roku o godzinie 9:00

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA LEKCJE MUZEALNE
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiającego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO:
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru kontaktowego będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku przetwarzane w celu utrwalenia i rozpowszechniania nagrania, a także do celów promocyjnych działalności Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Odbiorcami danych osobowych w zakresie wizerunku i głosu będzie nieograniczony krąg odbiorców, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku, nadawcy telewizyjni i internetowi, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych
Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku będą przechowywane przez czas nieokreślony. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać przez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy: msikon@1944.pl lub wysłanie oświadczenia na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

***

Lekcje stacjonarne realizowane są w salkach edukacyjnych i na ekspozycji Muzeum (więcej informacji tutaj), natomiast lekcje online za pośrednictwem programu Microsoft Teams (więcej informacji tutaj)”.  

Na lekcje stacjonarne zapraszamy w poniedziałki, czwartki i piątki (start o godz. 9.15, 11.15 i 13.15), to zajęcia dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania; w środy o tych samych godzinach odbywają się zajęcia dla klas I–VI szkół podstawowych. W lekcjach online można uczestniczyć we wtorki (po umówieniu konkretnej godziny z Działem Edukacyjnym).

Czas trwania:

- lekcje stacjonarne dla klas I szkoły podstawowej trwają około 1 godz., a dla klas starszych – około 1,5 godz.,

- lekcje online około 40 minut.  

Limit uczestników (na konkretną lekcję przyjmujemy jedną klasę):

- lekcje stacjonarne do 25 osób,

- lekcje online do 30 osób.  

Koszt lekcji:

- stacjonarne 250 zł,

- online 150 zł  

REJESTRACJA  

Przed wypełnieniem formularza prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami podanymi w zakładce lekcje stacjonarne lub lekcje online. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z uzyskaniem terminu lekcji muzealnej. Grupy umieszczamy w grafiku zajęć zgodnie z kolejnością zgłoszeń oraz – w miarę możliwości – z określonymi przez zamawiającego preferencjami. Po przyjęciu zamówienia, Muzeum ze stosownym wyprzedzeniem zaproponuje termin lekcji emailem na podany przez Państwa adres email w formularzu.  

UWAGA! Prosimy o wpisywanie klas pojedynczo na jedną lekcję. W przypadku grup wycieczkowych obejmujących więcej niż jedną klasę zalecamy wypełnienie jednego formularza ze stosowną adnotacją w rubryce „Uwagi”. Konieczne jest dodanie informacji o liczbie uczniów w poszczególnych klasach. Wówczas będziemy dążyli do przydzielenia terminów na lekcje odbywające się równolegle lub w tym samym dniu. W przypadku klas I–IV szkoły podstawowej nie ma możliwości zarezerwowania dwóch lekcji o tej samej godzinie.

Prosimy o dodanie wyraźnej adnotacji w przypadku ponownego zgłaszania tej samej klasy na drugą lekcję w ciągu tego samego roku szkolnego.  

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać pod numerem telefonicznym: 22 539 79 39 lub mailowo na adres: lekcje@1944.pl

 


 

Prowadzimy także lekcje muzealne w Celach Bezpieki. Więcej informacji: https://www.1944.pl/artykul/lekcje-muzealne-w-celach-bezpieki,4889.html 

Dla grup z Warszawy realizujemy płatności w ramach projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”

Zobacz także

Nasz newsletter