Ruszyły zapisy na Zlot Harcerski w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego

Zlot Harcerski

Zlot Harcerski pod hasłem „Wierni w życiu i służbie” odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia 2022 r. w Warszawie. Program obejmie m.in. warsztaty harcerskie, grę miejską oraz spotkanie przy ognisku. W tym roku, po raz pierwszy od 2019 r., wydarzenie w całości odbędzie się stacjonarnie.

W imieniu swoim oraz Miasta Stołecznego Warszawy, Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy i Stowarzyszenia Harcerskiego zapraszamy Was do udziału w tegorocznym Zlocie Harcerskim w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego, pod hasłem „Wierni w życiu i służbie”.

Dziś, w tej trudnej sytuacji z jaką przyszło poradzić sobie ruchowi harcerskiemu i skautowemu, konspiracyjna idea kompleksowej służby zawartej w programie „Dziś – Jutro - Pojutrze” jest tym bardziej aktualna. Zlot drużyn i zastępów ze wszystkich organizacji harcerskich działających na terenie naszego kraju oraz ich gości ze świata, będzie nie tylko znakiem wielkiego szacunku okazanego żołnierzom Armii Krajowej, ale także dowodem wierności ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie Powstańcy, w tym tak nam bliscy harcerki i harcerze z Szarych Szeregów i innych organizacji.

Jesteśmy przekonani, że możliwość poznania uczestników i świadków Powstania Warszawskiego, wspólne działanie harcerek i harcerzy z różnych środowisk i organizacji, a także pełnienie służby, będzie cennym i inspirującym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że to wielkie harcerskie święto będzie miało istotny wpływ zarówno na osobisty rozwój każdego uczestnika, jak również będzie inspiracją do lepszej i bardziej twórczej pracy Waszych jednostek.

Zapraszamy do rejestracji:
⇒ ZHP 
⇒ ZHR i goście
⇒ SH 
⇒ SE 

Ramowy program i wszystkie niezbędne materiały można znaleźć również na kanałach społecznościowych:
FACEBOOK
INSTAGRAM


Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego:

1. Formularz składa się z czterech części – Dane patrolu/drużyny; Dane wychowawcy; Dane patrolowego; Dane uczestników
2. W każdej z części znajdują się dane, które muszą być uzupełnione w momencie pierwszego wypełnienia formularza, oraz dane, które można uzupełnić później.
a. W części Dane patrolu/drużyny:
i. Wymagane teraz: Nazwa patrolu, informacje o jednostce (Drużyna, Hufiec, Chorągiew, zależnie od organizacji), Deklarowana liczba członków patrolu, E-mail kontaktowy
b. W części Dane wychowawcy:
i. Wymagane teraz: Imię, Nazwisko
ii. Do uzupełnienia później: PESEL, Podstawa prawna uprawnień wychowawcy, Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia wychowawcy, Podstawa prawna niekaralności, Skan dokumentu potwierdzającego niekaralność wychowawcy, Rozmiar koszulki
c. W części Dane patrolowego:
i. Wymagane teraz: Zapoznanie się z punktem regulaminu Zlotu, Imię, Nazwisko
ii. Do uzupełnienia później: PESEL, Numer kontaktowy patrolowego, E-mail kontaktowy patrolowego
d. W części Dane uczestników:
i. Wymagane teraz: Imię, Nazwisko
ii. Do uzupełnienia później: Wiek, PESEL, Rozmiar koszulki
3. Do wypełnionego formularza można wrócić w dowolnym momencie, aby uzupełnić brakujące dane. W tym celu należy:
a. Po wypełnieniu zgłoszenia zapisać okno „Twoje zgłoszenie” jako zakładkę w przeglądarce.
b. Wejść w link, który zostanie wysłany na wskazany adres email zgłaszającego
4. Do końca terminu zgłoszeń wszystkie dane patrolu muszą być uzupełnione
5. Korzystanie z formularza zgłoszeniowego:
a. Należy wejść w formularz odpowiadający organizacji jednostki:
i. Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego: https://zgloszenia24.pl/f/zlot-78pw-zhp
ii. Członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: https://zgloszenia24.pl/f/zlot-78pw-zhr
iii. Członkowie Stowarzyszenia Harcerskiego: https://zgloszenia24.pl/f/zlot-78pw-sh
iv. Członkowie Skautów Europy: https://zgloszenia24.pl/f/zlot-78pw-se
v. Członkowie pozostałych organizacji skautowych i harcerskich, goście: https://zgloszenia24.pl/f/zlot-78pw-zhr
b. Na dole formularza znajdują się trzy przyciski:
i. Rezygnuję - usuwa wszystkie dane i resetuje formularz zgłoszeniowy, powracając do głównej strony zgłoszenia24.pl
ii. Wróć – cofa użytkownika do poprzedniej części formularza
iii. Dalej – zapisuje wprowadzone dane i przechodzi do następnej części formularza
iv. W części Dane uczestników przycisk Dalej zapisuje wprowadzone dane uczestnika do zgłoszenia. Aby zakończyć wypełnianie zgłoszenia, należy w części Dane uczestników wcisnąć przycisk Następny krok
c. Pierwsze okno to okno Dane patrolu/drużyny. Należy w nim podać dane z punktu 2.a.i. :
d. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Dalej.
e. Drugie okno to okno Dane wychowawcy. Należy w nim teraz podać dane z punktu 2.b.i. i uzupełnić dane z punktu 2.b.ii :
f. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Dalej.
g. Trzecie okno to okno Dane patrolowego. Należy w nim teraz podać dane z punktu 2.c.i. i uzupełnić dane z punktu 2.c.ii :
h. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Dalej.
i. Czwarte okno to okno Dane uczestników:
j. Po wpisaniu danych uczestnika należy wcisnąć przycisk Dalej.
k. Aby zakończyć działanie z formularzem nie trzeba dodawać na razie ani jednego uczestnika. Natomiast, jeśli dodaje się uczestnika, to trzeba podać teraz dane z punktu 2.d.i. i później uzupełnić dane z punktu 2.d.ii.
l. Po wypełnieniu wymaganych pól należy wcisnąć przycisk Następny krok.
m. Pojawi się ekran z podsumowaniem zgłoszenia. Można tam przejrzeć wprowadzone dane. Zapisanie linku z podsumowaniem (zgodnie z punktem 3.a.) pozwoli na powrót do zgłoszenia i uzupełnienia brakujących danych w późniejszym terminie
6. W razie problemów z formularzem prosimy się kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za zgłoszenia w danej organizacji.
7.W razie większych problemów z formularzem prosimy się kontaktować na adres email mateusz.nowak8@zhp.net.pl.


 

REGULAMIN ZLOTU HARCERSKIEGO W 78. ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO „Wierni w życiu i służbie”

 • 1. Organizator

 1. Organizatorem Zlotu Harcerskiego w 78. rocznicę Powstania Warszawskiego „Dziś jest Pojutrze” (dalej: „Zlot”) są cztery organizacje harcerskie (Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Skauci Europy) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Współorganizatorem Zlotu jest m.st. Warszawa. Dalej określeni jako „Organizator”.
 2. Przez organizację Zlotu rozumie się przygotowanie rejestracji oraz programu Zlotu, określenie służb, organizację noclegu w trakcie imprezy.

 • 2. Zasady Zlotu

 1. Zlot organizowany jest na terenie m. st. Warszawy w dniach 29 lipca 2022 r. – 2 sierpnia 2022 r.
 2. Celem Zlotu jest kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej uczestników, poprzez poszerzenie wiedzy na temat historii i tradycji Powstania Warszawskiego oraz integracja między członkami różnych organizacji harcerskich.
 3. Udział w Zlocie jest płatny. Odpłatność uczestnika wynosi 20,00 zł.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom Zlotu zakwaterowanie na terenie m.st. Warszawy (w przygotowanej bazie zlotu), wyżywienie w postaci obiadu, udział w programie Zlotu, ubezpieczenie NNW, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w trakcie trwania Zlotu na podstawie identyfikatora uczestnika Zlotu i ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej).
 5. Ze względu na konieczność zgłoszenia Zlotu jako Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Kuratorium Oświaty, każda z organizacji biorących udział w Zlocie wyznacza ze swojego grona osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Wypoczynku [zwanego dalej jako: „Komendant’] dla uczestników ze swojej organizacji. Zgłoszone patrole muszą posiadać wychowawcę.
 6. Każdy uczestnik powinien skompletować osobiste wyposażenie na zlot:
 • śpiwór i karimata
 • namiot turystyczny (w odpowiedniej ilości na patrol)
 • przybory do mycia
 • mundur harcerski
 • przybory do jedzenia: menażka, niezbędnik, kubek
 • dobre i wygodne buty
 • ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • odblaski (latarki) do sygnalizowania swojej pozycji w przypadku poruszania się wzdłuż dróg publicznych
 1. Każdy zgłoszony patrol samodzielnie zapewnia dojazd i powrót ze Zlotu, wyżywienie w postaci śniadania i kolacji oraz wyposażenie niezbędne do samodzielnego przygotowania tych posiłków.
 2. Uczestnicy Zlotu obowiązani są do realizacji programu Zlotu przygotowanego przez Organizatora, w szczególności do uczestnictwa w: apelu otwierającym i zamykającym zlot, warsztatach, grze terenowej, Nocnej Zmianie Miasta, grze miejskiej 1.08. oraz Akcji Wolność Łączy.
 3. Zlot organizowany jest w zgodzie z metodą harcerską.
 4. Podczas trwania zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 5. Za uczestników Zlotu podczas jego trwania odpowiadają wychowawcy oraz odpowiedni Komendant, zgodnie z przepisami dotyczącymi Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.
 6. Zgodnie z decyzją wychowawcy patrole mogą poruszać się samodzielnie po terenie Zlotu.
 7. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub patrol niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Organizacji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, dalsze decyzje podejmuje odpowiedni Komendant Wypoczynku.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Zlotu mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 9. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi.

 • 3. Uczestnicy Zlotu i Zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zgłoszenie oraz rejestracja Patrolu liczącego od 4 do 9 osób. Zgłoszenie patrolu liczącego 4 osoby jest równoznaczne ze zgodą na ewentualne łączenie patrolu z innymi podczas uczestnictwa w realizacji programu.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 1944.pl/zlot, oraz w mediach społecznościowych wydarzenia, w terminie 25 kwietnia – 31 maja 2022 r.
 3. W dniu rozpoczęcia Zlotu (29 lipca 2022 r.) do godz. 20:00 należy potwierdzić udział w Zlocie w wyznaczonym punkcie rejestracji.
 4. Każda z osób biorących udział w Zlocie powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w zajęciach terenowych oraz nocleg w warunkach biwakowych. .
  W czasie Zlotu może wystąpić konieczność biegania, podnoszenia ciężkich przedmiotów/osób, wejścia do płytkiej wody oraz innych lekkich i średnich aktywności fizycznych.
 5. Poprzez rejestrację i udział w Zlocie uczestnik wyraża zgodę̨ na:
 • wzięcie udziału w Zlocie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Zlotu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku (zajęcie wysokiej lokaty końcowej w punktacji poszczególnych elementów programowych, odznaczenie się wyjątkowym zachowaniem, itp.), imienia i nazwiska uczestnika.
 1. W trakcie Zlotu członkowie poszczególnych Patroli nie mogą się rozdzielać.
 2. Każdy uczestnik, oprócz rejestracji za pośrednictwem formularza, będzie musiał dostarczyć do właściwego Komendanta Wypoczynku kartę uczestnika Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

 • 4. Rejestracja
 1. Instrukcja dotycząca rejestracji uczestników stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

 • 5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w Zlocie są cztery organizacje harcerskie: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”
  Federacja Skautingu Europejskiego
 2. Każda z organizacji harcerskich wymienionych w ustępie 1 jest Administratorem danych osób zagłoszonych do udziału w Zlocie w ramach danej organizacji.
 3. Osobami przetwarzającymi dane osobowe osób z poszczególnych organizacji harcerskich są osoby wyznaczone przez dane organizacje harcerskie, posiadające stosowne upoważnienia.
 4. Wszelkie dane przetwarzane podczas Rejestracji wykorzystywane są do celów organizacyjnych oraz logistycznych Zlotu, a także do przeprowadzenia ewaluacji Zlotu po jego zakończeniu.

 • 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się̨ na stronie internetowej Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Zlotu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin regulowany jest przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z przebiegu Zlotu rozstrzygane będą w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

 

 

 

 

Zobacz także

Nasz newsletter