Władze Muzeum

O Muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego zarządzają następujące osoby

Skład Rady Muzeum Powstania Warszawskiego:

 • Krzysztof Bondaryk        
 • Wojciech Fałkowski       
 • Paulina Florjanowicz     
 • Halina Jędrzejewska | wiceprzewodnicząca Rady Muzeum
 • Dariusz Karłowicz           
 • Ewa Malinowska-Grupińska | przewodnicząca Rady Muzeum
 • Joanna Mytkowska        
 • Grzegorz Nowik
 • Janusz Owsiany
 • Wioletta Paprocka-Ślusarska     
 • Maria Poprzęcka             
 • Dariusz Stola     
 • Marcin  Wojdat
 • Leszek  Żukowski | wiceprzewodniczący Rady Muzeum

 

DYREKTOR MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Jan Ołdakowski
joldakowski@1944.pl
 tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
fax. 022 539 79 35

 1. Muzeum zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m. st. Warszawy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy trzech zastępców dyrektora oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe spośród pracowników Muzeum oraz wyznaczać ich koordynatora.
 4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 • kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych, finansowych oraz technicznych;
 • nadzór na zbiorami, depozytami i majątkiem Muzeum;
 • czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
 • przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych;
 • sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
 • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum;
 • nadzór nad redakcją wydawnictw i druków muzealnych;
 • wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych;
 • dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
dr Dariusz Gawin
Szef Instytutu Stefana Starzyńskiego
tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
fax. 022 539 79 35

Zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego sprawuje bezpośrednie kierownictwo we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego.

W szczególności zastępca dyrektora do spraw Oddziału Muzeum - Instytutu Stefana Starzyńskiego:

 • Sprawuje bezpośrednie kierownictwo w sprawach ekspozycyjnych, naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych oraz inwestycyjnych Oddziału Muzeum – Instytutu Stefana Starzyńskiego,
 • Koordynuje współpracę podległego mu Oddziału z innymi komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej Muzeum oraz z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi.
 • Zapewnia bezpieczeństwo zbiorów, ekspozycji i mienia Oddziału,
 • Przygotowuje roczne plany pracy Oddziału i sprawozdania z wykonanych zadań.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
Beata Obrębowska
tel. 022 539 79 03
fax. 022 539 79 82

Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy we współpracy z dyrektorem Muzeum prowadzi gospodarkę finansową Muzeum.

W szczególności zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych – główny księgowy:

 • opracowuje projekt rocznego budżetu (planu finansowego) Muzeum;
 • sporządza sprawozdawczość finansową;
 • realizuje dyspozycje środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami;
 • przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych oraz dba o zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 • ponosi odpowiedzialność za pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym;
 • ponosi odpowiedzialność za terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • ponosi odpowiedzialność za terminową wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników;
 • nadzoruje obliczanie podatków i składek;
 • ponosi odpowiedzialność za bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz za należyte przechowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych;
 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji.
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MERYTORYCZNYCH
dr Paweł Ukielski
tel. 022 539 79 05, 022 539 79 06
fax 022 539 79 35

Do zakresu działania zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych należy:

 • Koordynowanie współpracy podległych mu komórek organizacyjnych działalności podstawowej z komórkami organizacyjnymi administracji i obsługi,
 • Nadzór nad realizacją prac wystawienniczych,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów, ekspozycji i mienia Muzeum,
 • Przygotowywanie rocznych planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań.

 

W skład Muzeum Powstania Warszawskiego wchodzą następujące działy:

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
Kierownik: Agnieszka Sidor
asidor@1944.pl, tel. 22 539 79 15

DZIAŁ ARCHIWUM
Kierownik: Jarosław Maliniak
jmaliniak@1944.pl, tel. 22 539 79 99

Dział Archiwum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory archiwalne Muzeum, a także zawiaduje muzealną biblioteką oraz archiwum zakładowym. Ponadto prowadzi wirtualne bazy: Powstańcze Biogramy (kontakt: powstanczebiogramy@1944.pl) i Bazę Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego (kontakt: ofiarycywilne@1944.pl), sprawuje również nadzór merytoryczny nad okalającym Muzeum Murem Pamięci, na którym upamiętnieni są polegli Powstańcy. Oprócz tego do obowiązków Działu Archiwum należy renowacja grobów powstańczych i miejsc pamięci.

DZIAŁ PROMOCJI
Kierownik: Barbara Augustyniak-Papież
baugustyniak@1944.pl, tel. 22 539 79 75

Dział Promocji zajmuje się opracowywaniem projektów druków i wydawnictw związanych z działalnością Muzeum, redakcją stron internetowych instytucji, a także prowadzeniem działalności promocyjnej Muzeum. Dział opracowuje gadżety promujące historię Powstania Warszawskiego. Zobacz najnowsze pamiątki z Muzeum.

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik: Karol Mazur
kmazur@1944.pl, tel. 22 539 79 63, fax. 22 539 79 71

Dział Edukacyjny prowadzi działalność edukacyjną, oświatową i kulturalno-oświatową związaną z historią Powstania Warszawskiego oraz popularyzacją tematyki Powstania Warszawskiego wśród dzieci i młodzieży. Dział opiekuje się także Salą Małego Powstańca. 

DZIAŁ OBSŁUGI EKSPOZYCJI
Kierownik: Szymon Niedziela
ekspozycja@1944.pl, tel. 22 539 79 33, 22 539 79 47, fax. 22 539 79 37

Dział Obsługi Ekspozycji, to grupa kilkudziesięciu wykwalifikowanych przewodników, którzy oprowadzą gości po Muzeum i opowiedzą historię Powstania Warszawskiego. 

DZIAŁ FINANSOWY
Kierownik: Agnieszka Łukasiewicz
alukasiewicz@1944.pl, tel. 22 539 79 20

DZIAŁ IKONOGRAFII I FOTOGRAFII
p.o. Kierownika: Joanna Jastrzębska-Woźniak
jjastrzebska@1944.pl, tel. 22 539 79 64

Do zakresu działania Działu Ikonografii i Fotografii należą m.in. prowadzenie dokumentacji zbiorów, opracowywanie kart naukowych i magazynowych muzealiów, wypożyczanie muzealiów wewnątrz i na zewnątrz Muzeum, udostępnianie katalogów zainteresowanym. W Dziale Ikonografii i Fotografii gromadzone, zabezpieczane i inwentaryzowane są archiwalne zbiory fotografii, negatywów, przeźroczy i pocztówek. Dział zajmuje się także pozyskiwaniem oraz wykonywaniem zdjęć i filmów o tematyce powstańczej oraz prowadzeniem elektronicznego katalogu zdjęć eksponatów.

DZIAŁ KONSERWACJI
p.o. Kierownika Działu Konserwacji: Dorota Rakowska
p.o. Głównego Inwentaryzatora: vacat
drakowska@1944.pl 
tel. 22 539 79 54

Dział Konserwacji Muzeum zajmuje się m.in. wykonywanie doraźnych prac zabezpieczających zbiory Muzeum, przeprowadzanie i nadzorowanie konserwacji obiektów muzealnych, czuwanie nad zapewnieniem prawidłowych warunków muzealiom na ekspozycji i w magazynach.

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
foto@1944.pl, tel. 22 539 79 23

Pracownia zajmuje się dokumentacją fotograficzną zbiorów Muzeum. Ma do dyspozycji studio fotograficzne oraz ciemnię czarno-białą.

DZIAŁ HISTORYCZNY
Kierownik: Anetta Jaworska-Rutkowska
ajaworska@1944.pl, tel. 22 539 79 42

Dział Historyczny opracowuje dla Muzeum programy badawcze, kwerendy krajowe i zagraniczne związane z historią II wojny światowej. Pracownia prowadzi także działalność archeologiczną i zajmuje się weryfikowaniem informacji dotyczących skrytek powstańczych, miejsc ukrycia dokumentów, broni oraz informacji dotyczących możliwości zlokalizowania i eksploracji obiektów związanych z Powstaniem Warszawskim, Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym. Dział organizuje także wystawy okolicznościowe i czasowe w kraju i za granicą (m.in. „Listy z Powstania. Nieznana kolekcja Poczty Polowej zakupiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Düsseldorfie”, „Polacy na frontach II wojny światowej” w Charkowie).

ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ
Kierownik: Jan Radziukiewicz
jradziukiewicz@1944.pl, tel. 22 539 79 62

Archiwum Historii Mówionej zajmuje się gromadzeniem i archiwizowaniem wywiadów audiowizualnych z uczestnikami Powstania Warszawskiego oraz udostępnianie zarchiwizowanych zbiorów audiowizualnych. Jednocześnie dział prowadzi działalność wydawniczą. 

CENTRUM WOLONTARIATU
Kierownik Centrum: Marta Walkowska-Lipko
mwalkowska@1944.pl, tel. 22 539 79 32

Centrum Wolontariatu zajmuje się rekrutacją i organizacją pracy Wolontariuszy w Muzeum Powstania Warszawskiego.

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WYDAWNICTW
Paulina Sieniuć
psieniuc@1944.pl
tel. 22 539 79 19

RZECZNIK PRASOWY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Anna Kotonowicz 
akotonowicz@1944.pl
tel. 22 539 79 74

Zobacz także

Nasz newsletter