Zarządzenie NR 1158/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.

2019-2024

W sprawie powołania dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Jana Ołdakowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski

Treść Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy >

Zobacz także

Nasz newsletter