Szczególne zasady bezpieczeństwa wynikające z ogłoszenia stanu epidemii

info

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego.

 1. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania Muzeum.
 2. Wejście na teren Muzeum odbywa się wyłącznie główną bramą od strony ul. Przyokopowej.
 3. Zwiedzający wchodzący na teren Muzeum ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio po przekroczeniu bramy wejściowej przy pomocy udostępnionych przez Muzeum środków do dezynfekcji rąk.
 4. Zwiedzający wchodzący na teren Muzeum poddawany jest pomiarowi temperatury ciała przy użyciu kamery termowizyjnej lub przy użyciu bezdotykowego urządzenia do pomiaru temperatury w celu wykluczenia występowania objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w postaci podwyższonej temperatury ciała. Uzyskany wynik pomiaru temperatury ciała jest automatycznie usuwany z urządzenia pomiarowego bezpośrednio po wykonaniu pomiaru i nie podlega rejestracji.
 5. Zwiedzający, u którego dwukrotny pomiar temperatury ciała wykonany w odstępie 15 minut wykazał wynik wynoszący powyżej 37°C lub który wykazuje inne objawy uzasadniające podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, obowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu Muzeum. W przypadku, gdy stan zdrowia zwiedzającego wykazującego objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie pozwala na samodzielne opuszczenie terenu Muzeum, Muzeum - za zgodą zwiedzającego - powiadomi odpowiednie służby sanitarne lub medyczne i w razie potrzeby zapewni zwiedzającemu tymczasową izolację do czasu uzyskania dyspozycji służb sanitarnych lub medycznych co do dalszego sposobu postępowania.
 6. W przypadku, gdy zwiedzający obowiązany do opuszczenia terenu Muzeum z powodu objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 posiada opłacony bilet uprawniający do zwiedzania ekspozycji, Muzeum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci zwiedzającemu dokonane przez niego płatności.
 7. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum, w tym podczas oczekiwania na wejście na teren Muzeum, nabywania biletów lub środków ochrony indywidulanej, zwiedzania ekspozycji oraz korzystania z otwartych przestrzeni Muzeum zobowiązani są do zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
 8. Obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie nie dotyczy:

1)            przypadków, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

2)            osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 1. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
 2. Bezpośrednio przed wejściem na ekspozycję zwiedzający ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy udostępnionych przez Muzeum środków do dezynfekcji rąk.
 3. Zwiedzający ekspozycję ma obowiązek używania podczas zwiedzania ekspozycji rękawiczek jednorazowych, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów.
 4. Muzeum zapewnia zwiedzającemu nieodpłatnie zaopatrzenie się w jednorazowe foliowe rękawiczki ochronne oraz możliwość dezynfekowania rąk przy pomocy udostępnionych środków do dezynfekcji rąk.
 5. Muzeum umożliwia zwiedzającemu odpłatne zaopatrzenie się w kasie Muzeum w środki ochrony indywidulanej w postaci maseczek na twarz oraz rękawiczek gumowych lub nitrylowych.
 6. Przed wejściem na ekspozycję plecaki, torby, walizki, parasole oraz inne tego typu przedmioty należy pozostawić w szafkach bagażowych znajdujących się przed wejściem do budynku Muzeum. Do odwołania zawiesza się funkcjonowanie szatni muzealnej.
 7. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się według wyznaczonej przez Muzeum jednokierunkowej ścieżki zwiedzania. Plan zawierający przebieg ścieżki zwiedzania udostępniany jest przed wejściem na ekspozycję.
 8. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się indywidulanie z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 8.
 9. Zwiedzanie grupowe ekspozycji pozostaje zawieszone do odwołania.
 10. Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem muzealnym jest możliwe dla nie więcej niż 5 osób, pod warunkiem, iż w stosunku do osób zwiedzających spełnione są warunki określone w ust. 8.
 11. Podczas zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem muzealnym należy zachować odległość nie mniejszą niż 2 metry od przewodnika muzealnego.
 12. Na terenie ekspozycji liczba zwiedzających w tym samym czasie nie może przekraczać 200 osób.
 13. Na terenie ekspozycji multimedia i inne urządzenia aktywowane dotykiem mają uruchomiony tryb działania w pętli, bez konieczności uruchamiania ich przez zwiedzającego.
 14. Kino 3D będące częścią ekspozycji pozostaje zamknięte do odwołania. Film „Miasto ruin” wyświetlany jest wyłącznie na ekranie stanowiącym część ekspozycji w sali pod Liberatorem co 30 minut.
 15. Z windy będącej etapem ścieżki zwiedzania ekspozycji może jednocześnie korzystać jedna osoba z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 8. Pozostałe windy na ekspozycji są nieczynne; ich uruchomienie jest dopuszczalne wyłącznie na potrzeby transportu osób niepełnosprawnych w asyście pracownika Muzeum.
 16. W sklepiku na terenie ekspozycji może jednocześnie przebywać nie więcej niż 2 zwiedzających.
 17. Zwiedzający opuszczający teren Muzeum ma obowiązek zdezynfekować ręce bezpośrednio przed przekroczeniem bramy wejściowej przy pomocy udostępnionych przez Muzeum środków do dezynfekcji rąk.
 18. Na każdym z pięter ekspozycji pełni stały dyżur po dwóch pracowników Muzeum, którzy czuwają nad bezpieczeństwem zwiedzających, weryfikują liczbę osób przebywających na ekspozycji, zachowanie przez nich minimalnych odległości oraz stosowanie przez zwiedzających wymaganych środków ochrony indywidulanej.
 19. Środki czystości, w tym środki do dezynfekcji rak, dostępne są dla zwiedzających także w każdym pomieszczeniu sanitarnym.
 20. Powierzchnie ekspozycji, z którymi mają kontakt zwiedzający, podlegają regularnemu dezynfekowaniu.
 21. Na terenie Muzeum umieszczone są tablice informacyjne i oznakowania zawierające instrukcje porządkowe i sanitarne określające zasady przebywania na terenie Muzeum.
 22. Muzeum może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzanie ekspozycji przez osoby naruszające szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące zwiedzania Muzeum.

 

PEŁNA TREŚĆ Regulaminu zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego >

Zobacz także

Nasz newsletter